โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๑๕/๒๕๕๖
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน

โรงแรมเซ็นทารา - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน วันหนังสือเด็กแห่งชาติ และปล่อยคาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


รมว.ศธ. กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์ในทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายด้านเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ โดยให้เด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง และได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติการพัฒนาด้านเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สกศ.

   
106 ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2556  
070 สัมมนาการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
069 เยี่ยมชมเรือร้านหนังสือลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลก  
025 พัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  
023 ประชุมยุทธศาสตร์การศึกษา 2556-2558 ส่วนกลาง  
259 ระชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2555  
216 การแต่งตั้งอนุกรรมการสภาการศึกษา  
174 ใบประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา  

163 ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2555

 
098 วันหนังสือเด็กนานาชาติ  
 
 
 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สกศ.

Bookmark and Share

การดำเนินงานของ สกศ.ในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม ที่มุ่งพัฒนาเด็ก พ่อแม่ ครู ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ด้วยกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านที่กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้ทรงเป็นนักอ่านและนักเขียน

ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลว่า งานทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ การพัฒนาเด็กวัยนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของประเทศ และเห็นว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กเด็กปฐมวัยในเรื่องการส่งเสริมการอ่านในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตเป็นเยาวชนไทยที่สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ และเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมในอนาคตดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เห็นชอบให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สกศ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันหนังสือเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑–๒ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณด้านการศึกษา ผู้ทรงพระปรีชาทางด้านอักษรศาสตร์ และทรงสนพระราชหฤทัยด้านการส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด

งานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คน โดยในงานจะแบ่งเป็น ๓ ห้อง คือ ๑) ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และได้รับการถวายพระเกียรติคุณจากองค์การ UNESCO ให้เป็น UNESCO Goodwill Ambassador ๒) ห้องส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ๓) ห้องจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

ภาพ สถาพร ถาวรสุข

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และนิทรรศการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย และมุมสุขภาพเด็ก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  สกศ.จึงได้จัดงานคาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน ๑๒ จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างเดือนเมษายน–มิถุนายน ๒๕๕๖ ด้วย

สถาพร ถาวรสุข
 บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
2/04/2556

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,058
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net