โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๗๐/๒๕๕๕ มติ ครม. ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
ครม.
อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ.

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ๓ เรื่อง คือ

  • อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ศธ.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ๑ ราย

  • อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

  • อนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


  • อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. ๑๕ ราย

ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด ศธ. ตามที่ ศธ.ได้เสนอให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

๑. นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๒. นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๓. นายพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๔. นางสาวจิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๕. นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๖. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๗. นายกมล ศิริบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๘. นายธวัช ชลารักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๙. นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๑๐. นายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
 กับกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

264 มติ ครม.2 ตค.2555
255 ครม.เห็นชอบตั้งปลัด ศธ.-เลขาธิการ สกศ.
248 มติ ครม.11 กย.2555
240 มติ ครม.4 กย.2555
227 มติ ครม.21 สค.2555
222 ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ กศน.
213 ครม.เห็นชอบกฎกระทรวงขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
206 ครม.เห็นชอบกองทุนตั้งตัวได้
197 มติ ครม.24 กค.2555
181 ครม.อนุมัติแผนพัฒนากำลังคน
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับมติ ครม.

Bookmark and Share

๑๑. นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง

๑๒. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๑๓. นางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๑๔. นายกมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๕. นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป


  • อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.. …. ตามที่ ศธ. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ศธ.ได้เสนอว่าพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๒ บัญญัติให้มีคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนห้าคน และมีผู้อำนวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ และโดยที่มาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว บัญญัติให้คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนามีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน การให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารทั่วไปของสถาบันตามที่กำหนด

เมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ดังกล่าวแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน จึงสมควรแก้ไขที่มาของตำแหน่งประธานกรรมการ จาก “ปลัดกระทรวงศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม” เป็น “ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคำแนะนำของรัฐมนตรี” ประกอบกับสมควรแก้ไขชื่อตำแหน่ง “ปลัดกระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” เป็น “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน


  • อนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ครม.มีมติเห็นชอบให้ ศธ.โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ ออกไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้บรรลุเป้าหมายเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของอาจารย์เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย

สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือจากกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ จำนวน ๑,๔๙๒.๑๖๕ ล้านบาท เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอตั้งงบประมาณประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้ ศธ.รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net