โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๗/๒๕๕๕
วันครู ครั้งที่ ๕๖

หอประชุมคุรุสภา - บรรยากาศการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๕๕ "ครูดี ตามรอย.. พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน รวมทั้งประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ คารวะครูอาวุโส และมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและครูดีเด่นด้านต่างๆ

  • พิธีถวายข้าวสาร และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

เมื่อเวลา ๗.๓๐ น. ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีพิธีถวายข้าวสาร และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป โดยมีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศธ.เป็นประธาน รวมทั้งปลัด ศธ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหารและข้าราชการ ศธ.ร่วมในพิธี

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

016 งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 57
012 รมว.ศธ.นำเด็กรับโอวาทจากนายกฯ
011 ประชุมองค์กรหลัก 1/2555
010 ประกาศแนวทาง 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ
008 แถลงข่าวงานวันเด็ก
007 35 ปีมติชนร่วมฟื้นฟูประเทศไทย
006 รำลึก 5 ปีครูจูหลิง
005 ตรวจสนามสอบ 7 วิชาสามัญ
004 แถลงข่าววันครู ครั้งที่ 56
002 ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ปี 2555
352 โครงการสำคัญ 9 เรื่องที่จะขับเคลื่อนในปี 2555
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

ภายหลังพิธีเสร็จสิ้น รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงการจัดงานวันครูในปีนี้ว่า จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ด้วยการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานและคุณงามความดีของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วย สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้คือ "บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล"


ดังนั้น วันครูจึงเป็นวันสำคัญสำหรับผู้ที่เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ โดย ศธ.ได้ดำเนินการหลายด้านเพื่อเป็นของขวัญสำหรับครู ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใหม่ๆ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกศิษย์ และง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน การดูแลสวัสดิการครู โดยจะเพิ่มเงินเดือนให้กับครูเริ่มต้นที่ ๑๕,๐๐๐ บาท วงเงินกู้ยืมสำหรับครูที่ประสบอุทกภัย การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ และการดูแลให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง


  • กิจกรรมวันครูในส่วนกลาง

เวลา ๙.๐๐ น. ที่หอประชุมคุรุสภา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะ "พระผู้ทรงเป็นผู้แห่งแผ่นดิน" และนำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวถวายสัตย์ "ครูดี ตามรอย.. พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" รวมทั้งวางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ จากนั้นนายกรัฐมนตรีคารวะครูอาวุโสในปีนี้จำนวน ๓ ท่าน คือ ซิสเตอร์อรศรี มนตรี ครูผู้สอนระดับอนุบาลศึกษา ครูกาญจนา นันทขว้าง ครูประถมศึกษา และครูสุภาพ วัฒนวิกย์กรรม์ ครูมัธยมศึกษา โดยตัวแทนครูอาวุโสได้นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพทางการศึกษา ผู้บริจาคเงินสมทบมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ครูภาษาไทยดีเด่น ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุคุณธรรม สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ผู้ชนะการประกวดคำขวัญ บทร้อยกรองเทิดเกียรติครู การประกวดข้อเขียน ภาพวาด ตามลำดับ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน พระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรที่ประกอบอาชีพต่างๆ ทรงให้ความสำคัญต่อครูมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ครองสิริราชย์สมบัติ ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินโดยแท้จริง มีพระเมตตาต่อประชาชนเสมือนศิษย์ของพระองค์เอง ทรงถ่ายทอดความรู้แก่พสกนิกร เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง โดยผ่านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ประชาชนที่ขาดโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ พระองค์มีพระราชดำริในการจัดทำโครงการพระดาบส ซึ่งช่วยทำให้ประชาชนได้รับการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ และนำความรู้ทักษะนี้ไปใช้ประโยชน์และประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังได้พระราชทานความรู้แก่ครูผ่านการศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพการณ์ความเป็นจริงที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนถึงมีการแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ นักปฏิบัติการ และประชาชน นับว่าเป็นศูนย์รวมการให้ความรู้ ความสามารถที่ได้รับ นอกจากห้องเรียนขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความปลาบปลื้มใจที่ได้มีโอกาสมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณ คำว่า ครู มีความหมายลึกซึ้ง มิใช่เป็นเพียงผู้สอน ครูมีความสำคัญ เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระ หลายๆ คนบอกว่า อาชีพครู เป็นอาชีพที่ต้องอดทน และตั้งใจพยายาม เพราะต้องอบรม สั่งสอนลูกศิษย์ในวัยเยาว์จนเติบโต ให้เป็นบุคลากรที่มีชื่อเสียง มีคุณธรรม และจรรยาที่ดีแก่ประเทศชาติ นอกจากนี้ ครูยังเป็นผู้มีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงสู่โอกาสที่ดีกว่า พร้อมกับเป็นการเตรียมความพร้อมของสังคมและเยาวชน

ขอชื่นชมกับครูผู้ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่สมควรแก่การยกย่องที่แท้จริง และขอชื่นชมที่ครูได้ตั้งปณิธานว่า ครูดีตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับครู การศึกษาและเยาวชน เป็นสิ่งที่ดำเนินการควบคู่กัน จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้  นอกจากรางวัลที่ให้เพื่อการยกย่องครูแล้ว ขวัญกำลังใจและการดูแลสวัสดิการของครู ก็เป็นอีกสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญและไม่เคยลืม ซึ่งก็พบว่าในวันนี้อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีหนี้สินมากที่สุด นั่นแปลว่าครูทำด้วยจิตวิญญาณอย่างแท้จริง ถ้าครูไม่รัก และผูกพันกับลูกศิษย์ คงจะไม่ประสบความสำเร็จ ในฐานะบุคคลตัวอย่างที่ควรยกย่องแห่งปีเช่นนี้ โดยส่วนหนึ่งของความสำเร็จของประเทศ ครูทุกคนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ เป็นผู้ปูพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ต้องการเห็นครูตัวอย่าง ครูที่มีจิตวิญญาณ มีใจรัก สั่งสอน ให้อภัย เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเป็นที่พึ่งของเด็กและเยาวชนต่อไป


รมว.ศธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีบูชาบูรพาจารย์ว่า ศธ.จัดงานระลึกถึงพระคุณครู ที่ได้ประสิทธิ์ประสา่ทวิชา อบรม บ่มนิสัย ลูกศิษย์ ทั้งในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ขอให้ทุกคนระลึกถึงพระคุณของคุณครู ถ้ามีโอกาสควรจะไปคารวะคุณครูด้วย เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู ที่ทำให้เราทุกคนประสบความสำเร็จ สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ศธ.กำลังเร่งเตรียมการส่งเสริมให้อาชีพครูมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงฐานะความเป็นครู ซึ่ง ศธ. คำนึงถึงเรื่องนี้มาโดยตลอด การแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ของครูและแก้หนี้สินครูอย่างเป็นระบบ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ เมื่อเตรียมโครงการเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการทันที สำหรับครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศธ.ได้ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเงินเสี่ยงภัยเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท การนับเวลาปฏิบัติราชการแบบทวีคูณ การประเมินวิทยฐานะ ซึ่งจะประเมินด้วยผลงานเชิงประจักษ์มากขึ้น การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนสอนศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเมื่อครูเสียชีวิตในเหตุการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บุตร/ธิดาสามารถบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ทันที


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

นอกจากนี้ ศธ.กำลังทบทวนเรื่องโครงการครูพันธุ์ใหม่ โดยได้หารือกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะกลับไปสำรวจลักษณะและจำนวนของครูที่ต้องการก่อน และจะพิจารณาในส่วนที่เป็นความต้องการของครูด้วย ส่วนจะมีอัตราการบรรจุครูจำนวนเท่าไรนั้น ศธ.จะขอรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่ายก่อน

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net