โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๓๕/๒๕๕๕
รมว.ศธ.ให้โอวาทนักเรียนทุน ODOS รุ่น ๓

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอวาทแก่นักเรียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕


รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายโอกาสให้นักเรียนที่เรียนดีได้ไปเรียนในสาขาวิชาและในประเทศตามความต้องการ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการ ความรู้ทั้งสาขาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และนำวิชาความรู้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์และบริหารประเทศในอนาคต แม้จะไม่มีข้อผูกพันหรือเงื่อนไขที่จะต้องใช้ทุนคืน แต่ก็ขอให้นักเรียนทุกคน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะทุนที่ให้กับนักเรียนกว่า ๑ ล้านบาทต่อคนต่อปีนั้น เป็นเงินภาษีของประเทศ จึงควรที่จะใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศ ขอให้ขยัน เข้มแข็ง อดทน และเป็นคนดี ซึ่งความดีก็ไม่ได้มาพร้อมกับความเก่ง ฉะนั้นควรระลึกอยู่เสมอว่า จะต้องเป็นคนเก่งและดีด้วย ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนประหยัด อดออม ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และช่วยเผยแพร่และสืบสานภาพพจน์ที่ดีของไทยทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และกิริยามารยาท

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

   
221 เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
220 ประชุม 1 อำเภอ 1 ทุน  
214 มหกรรมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  
210 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ฯ ภาคใต้  
207 ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2555  
202 เปิดสัมมนาปฏิบัติธรรม กศน.ที่นครราชสีมา  
201 ประชุม อกคศ.เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 2  
198 ให้โอวาทนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน  
188 ผลประชุม กช.ครั้งที่ 3/2555  
184 มหกรรมอาเซียนสัญจรภาคกลาง  
 
 
 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share 

โฉมหน้านักเรียนทุน ODOS รุ่นที่ 3 ของประเทศ ที่จะไปเป็นนักเรียนนอก, เรียนต่อต่างประเทศตั้งแต่ 3 กันยายน 2555

นโยบายของ ศธ.ต้องการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีจินตนาการในการเลือกสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษาต่อ  แต่ก็ขอให้รับผิดชอบต่อการเลือกเรียนของตนเองด้วย เพราะรัฐจะไม่กำหนดอนาคตของนักเรียน แต่ให้โอกาสและดูแลนักเรียนเป็นหลัก โดยขอให้ศึกษาหาข้อมูลจากนักเรียนทุนรุ่นพี่ เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียน ใช้ในชีวิตประจำวัน การวางแผน รวมถึงควรเตรียมความพร้อมให้กับตนเองทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม วิชาการ ร่างกาย และจิตใจ และในขณะกำลังศึกษาต่อ ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทุกด้านจากโอกาสที่ได้รับอย่างเต็มที่ ซึ่งเชื่อว่าประเทศที่นักเรียนเลือกไปเรียนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความเจริญก้าวหน้า และมีวิธีคิด มีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันต่อประเทศในภูมิภาค เช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

นอกจากนี้ รมว.ศธ.ยังฝากแนวคิดเรื่องการหารูปแบบในการไปเรียนต่อ เช่น ดร.ปรีดี พนมยงค์ หรือ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ที่ได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ และนำวิชาความรู้กลับมาพัฒนาประเทศจนเป็นที่น่าเชื่อถือจนถึงทุกวันนี้  และหากรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ก็จะถือโอกาสพบปะ พูดคุย รับฟัง และติดตามผลการเรียน การใช้ชีวิตกับนักเรียนทุนในประเทศนั้นๆ ต่อไป

 

 
   
   
   
   
   
   
   

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีแนวคิดในการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่จะให้เกิดผลต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะยาวและยั่งยืน เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในทุกอำเภอทั่วประเทศ มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ ในปี ๒๕๔๗ จำนวน ๙๒๑ คน และรุ่นที่ ๒ ในปี ๒๕๔๙ จำนวน ๙๑๕ คน โดยให้นักเรียนเลือกศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร์ บริหารธุรกิจ เป็นต้น ปัจจุบันมีนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน ๑,๒๐๕ คน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทุนส่วนตัวและทุนอื่น จำนวน ๑๕๔ คน


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

สำหรับนักเรียนทุนรุ่นที่ ๓ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปเรียนต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเพิ่มเติมอีก ๑๓ ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และไทย ซึ่ง ศธ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนรุ่นที่ ๓ จำนวน ๗๐๐ คน แบ่งเป็นทุนรัฐบาล ๖๘๙ คน คือ ศึกษาต่อในประเทศ ๑๕๑ คน และศึกษาต่อต่างประเทศ ๕๓๘ คน และศึกษาต่อโดยทุนส่วนตัว ๑๑ คน

สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้น สำนักงาน ก.พ.ได้จัดอบรมภาษาและการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่นักเรียนเลือกที่จะไป เตรียมความพร้อมด้านวิชาพื้นฐาน รวมทั้งทดสอบความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และกลุ่มที่ ๒ จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้นักเรียนจะเริ่มออกเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net