โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๓๔/๒๕๕๕
พบคณะกรรมการ สสวท.

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้


เป้าหมายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  รมว.ศธ.ขอให้ สสวท.กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติ เพื่อยกระดับคะแนนวิชาเหล่านี้ให้สูงขึ้น ซึ่งอาจจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้งประเทศ ขณะนี้ ศธ.ส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการและได้รับรางวัลกลับมาจำนวนมาก แต่ยังอยู่ในคนกลุ่มน้อย แต่เป้าหมายของการบริหารประเทศ ต้องการยกระดับทั้งประเทศ จึงต้องการเปิดกว้างวิธีคิด วิธีสอน ว่าไม่ควรปิดกั้นเด็กมากนัก เพราะเยาวชนรุ่นใหม่ต้องมีความใฝ่ฝันและจินตนาการ หากครูมาบังคับให้คิด ก็จะไม่เกิดการพัฒนา

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

232 ประชุม คกก.บห.แท็บเล็ต ครั้งที่ 7
231 ระชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2
230 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2555
229 ศธ.เตรียมแถลงผลงานของรัฐบาลด้านการศึกษา
219 ประกอบพิธีนวัคคหายุสมธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
218 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 80 ล้านต้น
217 ประกวดภาพวาดอนาคตไทยที่ใฝ่ฝัน
212 ศธ.มอบรางวัลครูสอนดี
205 บรรยายที่ วปอ.
196 พบครูอาสาสมัครอังกฤษ
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

การออกข้อสอบ   ขอให้ครูผู้สอนได้ออกข้อสอบในวิชาที่สอน ไม่ใช่ให้คนที่ไม่ได้สอนมาออกข้อสอบเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมข้อสอบของครูจากทั่วประเทศในวิชาต่างๆ จากนั้นก็มาคัดกรองข้อสอบที่สามารถนำไปใช้สอบจริง โดยจะมีเงินค่าใช้จ่ายให้กับครูผู้ออกข้อสอบด้วย การที่ครูออกข้อสอบในวิชาที่สอน จะทำให้ได้ข้อสอบตรงตามที่เรียน และขอให้ออกข้อสอบแบบตรงไปตรงมา ไม่ต้องให้นักเรียนมาคาดเดาอีกต่อไป ทั้งยังช่วยให้นักเรียนไม่ต้องเรียนพิเศษอีกด้วย

ลดชั่วโมงเรียน   โดยแบ่งสัดส่วนให้นักเรียนได้มีโอกาสถกแถลงกับครู แสดงความคิดเห็น ได้คิด ได้จินตนาการ ได้มีความใฝ่ฝัน เพราะขณะนี้นักเรียนไทยเรียนวิชาการมากเกินไป จนไม่มีเวลาคิด จินตนาการ ขอให้ศึกษาระบบการเรียนการสอนของประเทศอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา เพื่อนำมาปรับใช้กับนักเรียนของไทยต่อไป
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ในสัปดาห์หน้าจะประชุมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อหารือถึงแนวทางการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วนคำถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการนั้น รมว.ศธ.กล่าวว่า อยู่ในระหว่างการพิจารณา

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net