โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๒๓/๒๕๕๕
ผลประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

ศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้


  • การแต่งตั้งกรรมการ ก.พ.อ.

ที่ประชุมรับทราบ รมว.ศธ.ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งกรรมการ ก.พ.อ. เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการ ก.พ.อ.ตามมาตรา ๖๗ (๓) และ (๔) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ จำนวน ๔ ราย ได้แก่

- รศ.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

183 ชี้แจงกองทุนตั้งตัวได้
170 กำหนดรับสมัครครูมืออาชีพ
160 ครุศาสตร์ จุฬาฯ อบรมวิทยากรแกนนำ สพฐ.
150 วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
146 ผลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 5
126 ประกาศ ศธ.การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
124 โครงการผลิตครูมืออาชีพ
119 ประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
117 ลประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 4/2555
112 ความคืบหน้า กรอ.และครูมืออาชีพ
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สกอ.

Bookmark and Share

  • เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๗ ราย ได้แก่

๑. รศ.สุเมธ ศิริคุณโชติ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. รศ.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓. รศ.สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. รศ.วสันต์ จันทรานิตย์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. รศ.ศุขธิดา อุบล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา (ไวรัสวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. รศ.พรทิพย์ ดีสมโชค ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๗. รศ.พลภัทร บุราคม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์นิธิยา รัตนาปนนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร


  • เห็นชอบกำหนดชื่อสายงานนักจิตวิทยาคลินิก

จากการที่ ก.พ.อ.ได้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งมีบัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะไว้ ๑๘ กลุ่มสายงานนั้น แต่เนื่องจากไม่ได้กำหนดสายงานจิตวิทยาคลินิกไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยได้มีข้าราชการดำรงตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกที่ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกของสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๗ ราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑ ราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒ ราย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ ราย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๑ ราย และมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ ราย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกำหนดตำแหน่งสายงานจิตวิทยาคลินิก เพิ่มเติมอีก ๑ สายงาน โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามแบบของสำนักงาน ก.พ. และเห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปของสายงานจิตวิทยาคลินิก ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งด้วย

  • เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.อ.

จากการที่ได้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ ราย ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี นั้น ขณะนี้กรรมการ ก.พ.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๘ ราย เพื่อนำเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ ก.พ.อ.ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๑๐ ราย โดยใช้วิธีการตามที่ ก.พ.อ.เคยกำหนดไว้เมื่อปี ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๒ คือ กำหนดสาขาวิชาความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมจากมาตรา ๑๑ วรรคสอง กำหนด อีก ๓ สาขาวิชา คือ วิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาพ สถาพร ถาวรสุข

  • เห็นชอบกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

จากการที่เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้ยื่นหนังสือถึง รมว.ศธ. และ กกอ. เพื่อขอให้จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีพให้มีเกียรติศักดิ์ศรี มีความมั่นคง มีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี สามารถจูงใจคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่ง สกอ.ได้ดำเนินการประชุมหารือระหว่างผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้แทนเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ควรมีการพิจารณาในประเด็นเร่งด่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบสัญญาจ้าง ระบบค่าตอบแทน และระบบสวัสดิการ ทั้งนี้เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยเห็นว่า ควรมีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับระบบการจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่างแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมอบหมายให้นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานอนุกรรมการ และให้ สกอ.เป็นเลขานุการ เพื่อกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พร้อมทั้งให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดทำร่าง พ.ร.บ.พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... หรือการปรับปรุง พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net