โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๑๐/๒๕๕๕
ศธ.เปิดรับสมัคร
๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ รอบสอง

ศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวการเปิดรับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ รอบสอง ใน ๖๐๓ อำเภอ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  ๒๓ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และเริ่มเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป พร้อมทั้งเพิ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก


l สรุปแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (รอบที่ ๒)

. ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้แก่ ผู้รับทุนรัฐบาลจำนวน ๖๐๓ คน ในอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ในรอบแรก จำนวน ๗๖ จังหวัด (มีเพียงจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ครบทุกอำเภอ) อ่านรายชื่อ ๖๐๓ อำเภอที่เปิดรับสมัคร ที่นี่ click

๒. คุณสมบัติผู้รับทุน

๒.๑  เป็นผู้มีสัญชาติไทย

๒.๒  อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันรับสมัคร

๒.๓  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ม.๖ หรือเทียบเท่า สายสามัญและอาชีพ 

๒.๔  มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า ๓

๒.๕  มีความประพฤติดีและสุขภาพแข็งแรง

๒.๖  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมีความผิดปกติทางจิต

๒.๗  ผู้สมัครรับทุนของอำเภอ/เขตใด ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ในอำเภอ/เขตนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

   
105 กคศ.เห็นชอบเกณฑ์สรรหาครูผู้ช่วย ผู้บริหาร กศน. และ สพท.  
104 กคศ.เห็นชอบอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท  
103 กคศ.อนุมัติย้าย ผอ.สพท.  
093 นโยบายการศึกษาเอกชน  
074 ภารกิจที่เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี  
073 เปิดโครงการประชาชนจบ ม.6 ได้ภายใน 8 เดือน  
067 พบนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ฝรั่งเศส  
065 กช.เห็นชอบแนวทางปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชน  
046 กคศ.เห็นชอบเกณฑ์สอบรอง ผอ.-ผอ.สถานศึกษา  
043 หารือกับสภาการศึกษาเอกชนฯ  
 
 
 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share 

๓. ประเทศที่จะให้เลือกไปศึกษา

๓.๑  กลุ่มประเทศเดิม ๑๘ ประเทศ ที่นักเรียนทุน รุ่นที่ ๑-๒ ไปศึกษา ได้แก่ ฝรั่งเศส  เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อียิปต์ และประเทศไทย

๓.๒  กลุ่มประเทศใหม่  ทั้งที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะพิจารณาประเทศที่มีระบบการศึกษาไม่ซับซ้อน มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

. การรับสมัคร  สมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต

๕. วิธีการคัดเลือก

๕.๑  สอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

.๒  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จะต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และจะนำคะแนนทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกแทนการสอบสัมภาษณ์

๖. การประกาศผล  ประกาศที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต และเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิทินการดำเนินงาน

๑. ประกาศรับสมัคร ๑๗ เมษายน ๒๕๕

๒. รับสมัคร  ๒๓ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๔. สอบข้อเขียน  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

๕. ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับทุน  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๖. รายงานตัว   – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๗. ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิได้รับทุน  ๑๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๘. เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษาวิชาพื้นฐานและทักษะที่จำเป็น  ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๙. ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศ  กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

l ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน  รุ่นที่ ๓  รอบที่ ๒

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓  ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

เนื่องจากการดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว รากฏว่ายังมีจำนวนผู้สมัครในแต่ละอำเภอ/เขต ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ  ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงขอประกาศการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๒ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน  รุ่นที่ ๓ รอบที่ ๒ หมายถึง ผู้รับทุนรัฐบาล  ในอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ในการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ จำนวน ๖๐๓ อำเภอ/เขต  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๒.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรับทุน

๒.๑  เป็นผู้มีสัญชาติไทย

๒.๒  เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี  นับถึงวันรับสมัคร

๒.๓  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ

๒.๔  มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๒.๕  มีความประพฤติดีและสุขภาพแข็งแรง

๒.๖  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมีความผิดปกติทางจิต

๒.๗  ผู้สมัครรับทุนของอำเภอ/เขตใด ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ในอำเภอ/เขตนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๓.  เงื่อนไขและข้อผูกพันของผู้รับทุน

๓.๑  ผู้รับทุนที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ จะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา และทักษะต่างๆ ตามที่โครงการกำหนด.  ผู้รับทุนจะต้องศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือปริญญาใบแรกตามหลักสูตรและระยะเวลาที่สถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้กำหนด

๓.๓  การจัดหาสถานศึกษาในต่างประเทศให้กับผู้รับทุน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ประสานงานและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

๓.๔  ผู้รับทุนต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาระดับผ่านในทุกชั้นปี หากมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของเอกอัครราชทูตของประเทศที่นักเรียนทุนศึกษาอยู่

๓.๕  กรณีผู้รับทุนที่ศึกษาในต่างประเทศมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลับมาเรียนในประเทศไทย ให้อยู่ในดุลพินิจของเอกอัครราชทูตของประเทศที่นักเรียนทุนศึกษาอยู่ ที่จะพิจารณาให้กลับมาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย หรือให้ยุติการศึกษา ซึ่งจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การเข้าศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ผู้รับทุนพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นลำดับแรก หากจำเป็นต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

๓.๖  ผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องรายงานตัวที่สถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศนั้นๆ และเมื่อกลับประเทศไทยให้รายงานตัวที่สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

.  ผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทุนรัฐบาลหรือทุนส่วนตัวในต่างประเทศ ให้รายงานสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบด้วย

๓.๘  ผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความประสงค์จะเข้ารับราชการ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓)

๔. การรับสมัคร

๔.๑  ผู้ประสงค์จะรับทุนรัฐบาลสามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หรือ www.odos.moe.go.th

๔.๒  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตดำเนินการรับสมัคร ในวันและเวลาราชการตามที่กำหนด

๔.๓  เอกสารและหลักฐานที่ยื่นในวันสมัคร ได้แก่

- ใบสมัคร

- หนังสือรับรองผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่ายขนาด ๑ x .๕ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ

- เอกสารสำคัญในการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล (ถ้ามี)


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน

๕.๑  สอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศ  ใช้ข้อสอบกลางวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งให้มีการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วย

๕.๒  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จะต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และจะนำคะแนนทดสอบความฉลาดทางอารมณ์มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกแทนการสอบสัมภาษณ์

๕.๓  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน กระทรวงศึกษาธิการจะแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต  รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ www.moe.go.th และ www.odos.moe.go.th

.๔  ให้ผู้มีสิทธิรับทุนรายงานตัว  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สมัคร ตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้มีสิทธิรับทุนไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

๕.๕  ถ้าผู้มีสิทธิรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให้ทุน ไม่สามารถรับทุน หรือปรากฏภายหลังว่าตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ หรือมีการตรวจสอบพบเหตุทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิในการรับทุน และจะพิจารณาให้ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปและยังไม่ได้รับทุนอื่นใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน

๖.  การดำเนินการ

๖.๑  การรับสมัคร ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตเป็นหน่วยดำเนินการ  โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบของผู้สมัครไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อจะได้กำหนดรหัสผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวผู้สอบและส่งให้กับโรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัดอยู่  เพื่อแจกจ่ายให้ผู้สมัครใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบต่อไป

๖.๒  การสอบข้อเขียน ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมและเหมาะสมดำเนินการออกข้อสอบข้อเขียน  รับ-ส่งข้อสอบ  คุมสอบ  ตรวจข้อสอบ ประมวลผลข้อสอบ และผลการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) โดยประสานการดำเนินการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต  และส่งผลคะแนนให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนของแต่ละอำเภอ/เขต  และแจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

๖.๓  การรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน  เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียน ตอบข้อหารือ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการ

.  กำหนดการดำเนินงาน  กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศกำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

าสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธำรงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.กล่าวถึง การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน จะใช้การสอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศเป็นข้อสอบกลางวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ และทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จะต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จากเดิมกำหนดที่ร้อยละ ๖๐ เพื่อให้สามารถคัดคนเก่งมีความสามารถได้อย่างแท้จริง โดยจะนำคะแนนทดสอบความฉลาดทางอารมณ์มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกแทนการสอบสัมภาษณ์ จึงฝากให้ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และ ผอ.โรงเรียนให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และพานักเรียนเก่งมาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้มากๆ ซึ่งคาดว่าแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะมีผู้สนใจสมัครแข่งกันตั้งแต่ ๕๐-๑๐๐ คน จากเดิมเฉลี่ยที่ ๖ คน นอกจากนี้ได้ยกเลิกระบบการสอบสัมภาษณ์และเปลี่ยนเป็นการสอบ EQ แทน เพราะนโยบาย ศธ.ไม่ต้องการให้การสอบต่างๆ ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของใครบางคนหรือเกิดเป็นระบบอุปถัมภ์เอื้อประโยชน์กัน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net