โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๐๕/๒๕๕๕
ก.ค.ศ.
เห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาครูผู้ช่วย ผู้บริหาร กศน. และ สพท.
(ข่าว กคศ ๓/๓ - ประเด็นการสรรหาบุคลากร)

ศึกษาธิการ- ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย และเห็นชอบหลักเกณฑ์สอบผู้บริหาร กศน. พร้อมทั้งให้ชะลอการสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกไปก่อนเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ส่วนการสรรหารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งโครงสร้าง เน้นโปร่งใสและเป็นธรรม


  • การสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1) เห็นชอบแนวทางการสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย

- ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ ตามจำนวนตำแหน่งว่างในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เท่าที่มีอัตรารองรับในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก นั้น จนกว่าจะมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ โดยให้มีการเปิดสอบทุกสาขาวิชา ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา

- ให้ส่วนราชการกำกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงข้อมูลความเคลื่อนไหวของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

   
104 กคศ.เห็นชอบอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท  
103 กคศ.อนุมัติย้าย ผอ.สพท.  
093 นโยบายการศึกษาเอกชน  
074 ภารกิจที่เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี  
073 เปิดโครงการประชาชนจบ ม.6 ได้ภายใน 8 เดือน  
067 พบนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ฝรั่งเศส  
065 กช.เห็นชอบแนวทางปรับเพิ่มเงินเดือนครูเอกชน  
046 กคศ.เห็นชอบเกณฑ์สอบรอง ผอ.-ผอ.สถานศึกษา  
043 หารือกับสภาการศึกษาเอกชนฯ  
035 ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 1/2555  
 
 
 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share 

- ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/2 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 เว้นแต่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ที่มีตำแหน่งว่างในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ประจำปี พ.ศ.2555 ในเดือนมิถุนายน 2555 เมื่อ ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ใหม่แล้ว

- ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/6 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 จนกว่า ก.ค.ศ.จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่

2) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และปฏิทินสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2555

- ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบได้ตามความเหมาะสม

- ให้ส่วนราชการดำเนินการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และประมวลผลการสอบ รวมทั้งกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการในการดำเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

- ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิ ของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และต้องจัดทำสถิติผู้สมัครประกาศไว้ในที่เปิดเผย

- ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

- กำหนดให้มีการสอบ 2 วัน วันแรกสอบภาค ก. วันที่สอง สอบภาค ข. คะแนนเต็ม 400 คะแนน โดยหลักสูตรการสอบแข่งขันเป็นดังนี้

ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู (200 คะแนน)

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (วิชาเอก) (200 คะแนน)

ทั้งสองภาค จะเป็นการสอบข้อเขียน เพื่อสอดรับกับนโยบาย ก.ค.ศ. ที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของกรรมการ

- ให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการ ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี จนครบอายุการขึ้นบัญชี

- กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2555 ในเดือนมิถุนายน 2555 ตามร่างปฏิทินการสอบแข่งขันฯ ดังนี้

ประกาศรับสมัคร  1-7 มิถุนายน

รับสมัครสอบแข่งขัน  8-14 มิถุนายน

สอบแข่งขัน  23-24 มิถุนายน (23 มิ.ย. สอบภาค ก / 24 มิ.ย. สอบภาค ข)

ประกาศผลสอบแข่งขัน  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน


  • เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

 

- การสรรหา กำหนดให้มาจาก 2 กลุ่ม คือกลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ กรณีมีคุณสมบัติทั้ง 2 กลุ่ม ให้สมัครเพียงกลุ่มเดียว

- ให้ประกาศจำนวนตำแหน่งปัจจุบันและจำนวนตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการใน 2 ปีงบประมาณ โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งสำหรับ 2 กลุ่ม ให้มีสัดส่วนเท่ากัน 50:50 หากไม่สามารถระบุจำนวนตำแหน่งว่างเท่ากันได้ ให้กำหนดจำนวนตำแหน่งว่างกลุ่มประสบการณ์มากกว่ากลุ่มทั่วไป 1 ตำแหน่ง

- หลักสูตรการประเมิน กำหนดให้มีการประเมินโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยทั้ง 2 กลุ่ม ยกเว้นกลุ่มประสบการณ์ นอกจากการสอบข้อเขียนแล้วให้ประเมินประวัติและผลงานด้วย

- การดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ และการประมวลผลการสอบ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบ

- เกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

- การขึ้นบัญชีและอายุการขึ้นบัญชี

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างและจำนวนตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการใน 2 ปีงบประมาณ ตามประกาศรับสมัคร แยกเป็นบัญชีกลุ่มทั่วไป และบัญชีกลุ่มประสบการณ์

อายุการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสรรหา มีอายุการขึ้นบัญชีไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชี หากมีการรับสมัครครั้งใหม่และประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาครั้งใหม่เมื่อใด ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในทุกบัญชี

- การบรรจุและแต่งตั้ง ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาตามลำดับที่ขึ้นบัญชีจากผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยเริ่มบรรจุจากผู้ผ่านการสรรหาในบัญชีกลุ่มประสบการณ์ก่อน แล้วจึงบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีกลุ่มทั่วไป ในสัดส่วน 1:1 กรณีกลุ่มใดมีจำนวนผู้ขึ้นบัญชีไม่พอกับจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งหรือบัญชีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหมดบัญชีก่อน ให้ใช้บัญชีกลุ่มที่เหลือในการบรรจุและแต่งตั้งได้

 


  • การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.แจ้งว่ามีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ว่าง 2 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ว่าง 126 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ว่าง 1 ตำแหน่ง และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ว่าง 3 ตำแหน่ง  จึงขออนุมัติ ก.ค.ศ. เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังกล่าว

ซึ่ง ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว มีมติให้ สพฐ.ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังกล่าว เนื่องจากการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังมีการฟ้องคดีและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองพิษณุโลก จึงเห็นควรให้ชะลอการสรรหาไปก่อนและให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนไปก่อน

สำหรับกรณีการสรรหารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เห็นควรให้ สพฐ.กำหนดองค์ประกอบในการย้ายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นตำแหน่งโครงสร้าง ที่โปร่งใส เป็นธรรม พร้อมรายชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะได้รับการพิจารณา ต่อ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณา หากผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดเป็นตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงสร้างแล้ว ให้ยุบเลิกตำแหน่งนั้น และให้ สพฐ.ขออนุมัติ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งครูในสถานศึกษาที่มีอัตราต่ำกว่าเกณฑ์


ภาพ
นวรัตน์ รามสูต


  • เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รวมทั้งในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องกับการสรรหาในตำแหน่งอื่นๆ กล่าวคือ กำหนดให้มีการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของกรรมการสอบ อีกทั้งยังเป็นการลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบแข่งขัน เป็นการสร้าง "กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด"

ดรุวรรณ บุญมาก
นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

*(สำหรับสรุปผลการประชุมในประเด็นอื่นๆ กรุณาติดตามข่าวที่ ๑๐๓-๑๐๔)

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net