โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๐๑/๒๕๕๔
เลื่อนเปิดภาคเรียนเป็น ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

ศึกษาธิการ - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ว่ากระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนสถานศึกษาทุกสังกัดของ ศธ.ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี และ ๔ อำเภอในจังหวัดนครปฐมคือ นครชัยศรี พุทธมณฑล บางเลน และสามพราน ไปเป็นวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์อุทกภัยแล้ว มีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนสถานศึกษาทุกสังกัดของ ศธ.ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี และ ๔ อำเภอในจังหวัดนครปฐมคือ นครชัยศรี พุทธมณฑล บางเลน และสามพราน ซึ่งครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาเอกชน จากเดิมวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไปเป็นวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ยกเว้นมหาวิทยาลัยต่างๆ และโรงเรียนนานาชาติบางแห่งที่ไม่ได้รับผลกระทบและขอผ่อนผันเปิดก่อนกำหนดดังกล่าว

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

300 ให้นโยบายการศึกษาที่อำนาจเจริญ
299 มหกรรมการศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่อุบลราชธานี
298 คาราวานรัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยทั่วไทย
297 รับมอบเรือจากชาวภูเก็ต
293 ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียน 4 จว.เป็น 21 พย.
292 คาราวานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
291 ประชุมแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
290 สรุปแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์อุทกภัยของ ศธ.
289 ข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย ศธ.758 ศูนย์
288 ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มอีก 1 จังหวัด
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใน ๔ จังหวัดนี้ยังไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะกระทบกับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ซึ่งจะส่งผลถึงปฏิทินทางการศึกษาทั้งระบบด้วย เช่น กำหนดการรับสมัครเข้าเรียนและเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ หรือกำหนดการสอบประเมินผลต่างๆ เป็นต้น จึงคาดหวังว่าวันที่ ๖ ธันวาคมจะเป็นวันสุดท้ายที่สามารถเลื่อนเปิดภาคเรียนได้โดยไม่กระทบกับการเรียนการสอน และเมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว สถานศึกษาจะต้องจัดสอนเสริมในวันเสาร์และหลังเลิกเรียนวันละ ๑ ชั่วโมง เพื่อชดเชยเวลาเรียนที่เสียไปด้วย

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายนนี้ ตนพร้อมด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะลงพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านสร้า้ง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันทำ Big Cleaning Day กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน รวมทั้งติดตามการดูแลเยียวยาสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด เพราะ ศธ.ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลในการฟื้นฟูโครงสร้า้งพื้นฐาน อาคาร สิ่งปลูกสร้า้ง จำนวน ๙๕๖ ล้านบาท โดยยืนยันจะดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสที่สุด เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบทั้ง ๗๙๐ แห่ง ไ้ด้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายทางการศึกษาต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2011 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155, 2010 1,050,310
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net