โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี (รมช.ศึกษาธิการ "นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์") ปี ๒๕๕๔
นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ - นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงรายละเอียด ความเป็นมา และแนวทางดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา


แฟ้มภาพ - ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเครื่องครัวที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๓ ภาพ บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 • ความเป็นมา

รมช.ศธ.กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กนป.ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๔ คน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมช.ศธ.

   
อาชีวะสร้างงาน สานสัมพันธ์อาเซียน  
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา และทีมหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา  

ร่วมมือกับเอส แอนด์ พี ลงนามร่วมมือผลิตพัฒนาบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการ

 

ปิดศูนย์การเรียนทั่วประเทศ เพื่อสร้างเกณฑ์คุมมาตรฐาน

 

ปล่อยคาราวานโครงการ ๓๔ ปี มติชนระดมทุนช่วยน้องฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียน

 

เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ที่ฉะเชิงเทรา

 
๖ หน่วยงานร่วมมือพัฒนาคน ภาคอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค  
ผลประชุมผู้บริหาร สอศ.  
แถลงข่าวโครงการอาชีวะเพชรน้ำหนึ่ง  

ปฏิทินการรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 
 
 
 

ข่าวย้อนหลังทั้งหมดของ รมช.ศธ.

Bookmark and Share

๑) จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในประเด็นการพัฒนาการอาชีวศึกษา

๒) ประสานและให้คำแนะนำ คำปรึกษาการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในประเด็นการพัฒนาการอาชีวศึกษา

๓) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษา

๔) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาเห็นสมควร

๕) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมอบหมาย

ในการจัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ทางคณะอนุกรรมการ กนป.ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษาได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาข้อมูลทั้งด้านความต้องการ กำลังคน และความสามารถในการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา จำนวน ๓ ครั้ง อีกทั้งได้ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบัน และปัญหาที่พบด้านกำลังคนอาชีวศึกษา จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ” รายงานผลการศึกษา “แนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วงปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗” แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑ ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑ จากนั้นได้สังเคราะห์จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษา

 • วัตถุประสงค์ในการกำหนดข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษา

เพื่อให้ได้นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา และเพื่อเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา

 • กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาอาชีวศึกษา

ประกอบไปด้วยผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม และเพื่อให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง จึงขอทบทวนความหมายของ "การอาชีวศึกษา" ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้

 • มาตรา ๔ “การอาชีวศึกษา” หมายความว่า กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี

 • มาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้

จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า “การอาชีวศึกษา” หมายความถึง กระบวนการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาอาชีวศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จึงมิได้หมายความถึง ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้สอน และผู้กำกับนโยบาย ในสถานศึกษาของอาชีวศึกษาเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงสถานศึกษาอื่นๆ ซึ่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นกำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี

 • หลักการนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา

ได้กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนการศึกษาวิชาเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชำนาญ คำว่า “อาชีวศึกษา” ปรากฏเป็นครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทยในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๗๙ หมายถึง การศึกษาวิชาชีพซึ่งจัดให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ สำหรับประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ ลักษณะเฉพาะด้านการศึกษาอันเป็นอัตลักษณ์ของการอาชีวศึกษาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นการศึกษาซึ่งมุ่งผลิตกำลังคนที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อให้ไปประกอบวิชาชีพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศ ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศมาโดยตลอด นับตั้งแต่มีแผนการศึกษาแห่งชาติ จนถึงปัจจุบัน

การผลิตและพัฒนากำลังคนผ่านระบบการอาชีวศึกษานี้ เป็นมาตรการอันสำคัญในยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑ ซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อใช้ในการกำหนดกรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศต่างๆ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์  ภาวะเศรษฐกิจ และการรวมกลุ่มเขตเสรีทางการค้า ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “ระบบการผลิตและพัฒนากำลงคนของประเทศมีความสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน”

 • เป้าหมายยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑

มีการกำหนดเป้าหมายในปี ๒๕๖๑ ไว้ดังนี้

๑. มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

๒. การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการรับรองสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

๓. ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เป็นร้อยละ ๓๐ ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

๔. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น ๖๐:๔๐

๕. กำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๕ และมีสมรรถนะตามวิชาชีพตามมาตรฐาน

การผลิตและพัฒนากำลังคนนี้ ยังเป็นยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญ ๑ ใน ๙ ประเด็นของ “ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง” อันเป็นกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ภายในปี ๒๕๖๑ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา จึงได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยได้พิจารณาความสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ได้พิจารณาสาเหตุปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการอาชีวศึกษา ใน ๒ มิติ โดยทบทวนจากการรายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิต และพัฒนากำลังคนของประเทศ” ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อวางแผนการผลิต และพัฒนากำลังคนของประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน (กรอ.ศธ.) ให้จัดทำเพื่อศึกษาความต้องการและวางแผนผลิตพัฒนาและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งติดตามผลการผลิต ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง

จากรายงานการวิจัยดังกล่าว โดยได้ศึกษามิติของความต้องการกำลังคน (Demand Side) และมิติของการผลิตกำลังคน (Supply Side) พบประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา ดังนี้

 • การผลิตกำลังคนส่วนใหญ่ไม่ได้อิงความต้องการของประเทศ (Demand Driven) สถาบันหรือสถานศึกษาต่างๆ เลือกผลิตกำลังคนไปตามขีดความสามารถทางทรัพยากรของตนเอง (Supply Driven) ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงานไปพร้อมๆ กับปัญหาการขาดแคลนกำลังคน

 • ผลการศึกษาจำนวนกำลังคนที่ขาดแคลน (Skill Shortage) ในปี ๒๕๕๑ พบว่าแรงงานที่ขาดแคลนมากที่สุด คือ แรงงานในด้านการผลิต/แรงงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๕ ของจำนวนแรงงานที่ขาดแคลนทั้งหมด ส่วนใหญ่จะอยู่ในสายอาชีพการผลิตและการบริการ

 • โครงสร้างตลาดแรงงานที่เป็นอยู่มีลักษณะแหว่งกลาง คือ มีการใช้แรงงานที่มีการศึกษาในระดับมัธยมต้นหรือต่ำกว่าสูงมาก รองลงมาคือมัธยมปลาย ส่วนตรงกลางซึ่งเว้าไปอยู่ฐานรากมีการใช้น้อยที่สุด คือ ปวช.,ปวส. จากนั้นก็ขยับขึ้นไปที่ปริญญาตรีปริญญาโท ตลาดแรงงานในระดับ ปวช. เป็นตลาดแรงงานที่เล็กมาก มีกำลังการผลิตแรงงานมากกว่าความต้องการแรงงาน เฉลี่ยปีละ ๒-๓ หมื่นคน

 • ผู้ที่เรียนจบสายวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ประมาณ ๗๕% จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เนื่องจากต้องการเรียนต่อ เพื่อให้ได้เงินเดือนที่สูงขึ้น และมีเพียง ๒๕% เข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงทำให้เกิดสภาพความขาดแคลนแรงงานในระดับกลางรุนแรงมาก

 • ผู้ที่เรียนในสายวิชาชีพ อาทิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แล้วเรียนต่อระดับปริญญาตรีจำนวนหนึ่ง ยอมใช้ ปวช. และ ปวส. เพื่อสมัครเข้าทำงาน เนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งไม่ต้องการจ้างงานระดับปริญญาตรี จึงยอมเข้าทำงานโดยใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าที่จบแล้ว ยังพบอีกว่า มีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้วต้องเข้าเรียนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

 • สถานศึกษาในสายสามัญศึกษา เพิ่มเป้าหมายการรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น โดยมีเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนสำคัญที่ทุกสถานศึกษาเร่งเพิ่มปริมาณผู้เรียนเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบให้มีผู้สมัครเรียนอาชีวศึกษาลดลง

 • ความไม่สอดคล้องกันอย่างมากของการผลิตผู้จบการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับ ปวช. ปวส.,อุดมศึกษา (ป.ตรี/โท) จำนวนมากเกินกว่าความต้องการในพื้นที่จะดูดซับเอาไว้ได้ ส่วนที่เกินนี้จึงต้องไปหางานนอกพื้นที่ มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นที่มีสาขาที่มีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ แต่โดยทั่วไปแล้วพบว่า มีความต้องการมากกว่าคนที่ผลิตได้ จะเกิดขึ้นในกลุ่มแรงงานระดับมัธยมลงมา แต่ที่ผลิตเกินคือแรงงานสายช่าง ปวช. ปวส. ขึ้นไป ซึ่งมีการใช้น้อยในระดับกลุ่มจังหวัด  โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาต่ำ สิ่งที่ขัดแย้งกันคือ หลายจังหวัดยังพบการขาดแคลนแรงงานระดับบนที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

 • ปัญหาความไม่สอดคล้องกันกันทั้งในเชิงปริมาณผู้ที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งสาขาและจำนวนเมื่อออกสู่ตลาดแรงงานก็ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการเชิงคุณภาพด้านสมรรถนะพื้นฐาน (Core Competencies) และระดับวิชาชีพ (Functional Competencies) ที่จำเป็นในการทำงาน ความต้องการกำลังคนในเชิงคุณภาพ พบว่าทุกกลุ่มแรงงานยังมีช่วงห่าง (GAP) ระหว่างระดับความสามารถด้านต่างๆ ที่มีอยู่กับความคาดหวังของสถานประกอบการอยู่ โดยเฉพาะความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา

 • คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาบางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ สาเหตุเนื่องจากสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยไม่ได้ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งการขาดความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และข้อจำกัดของเงินอุดหนุนที่ได้รับ

 • ครูที่สอนในระดับอาชีวศึกษามีปริมาณและคุณภาพไม่สอดคล้องกับภารกิจ ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

 • ภาพลักษณ์ในการใช้ความรุนแรงในการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาบางกลุ่ม ส่งผลต่อทัศนคติและการยอมรับของผู้ปกครองและสังคม

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา จึงกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตกำลังคนทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่

๑) มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สนองความต้องการของตลาด

๒) พัฒนาครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ ครูสาขาที่ขาดแคลน

๓) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่

๔) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกรอบยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในนโยบายแต่ละด้าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ในข้อ ๕. นี้

 • นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษา

จากการทบทวนสภาพปัญหาในปัจจุบัน ด้านการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงาน เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ๔ ด้าน จึงนำมากำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

นโยบาย

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษา

กรอบยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

๑) มุ่งสร้าง/ผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาด

 

ด้านผู้เรียน
•
ผู้อยู่ในระบบการศึกษา

• ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา

• ประชาชนทั่วไป


- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกมิติต้องสัมพันธ์ให้ความต้องการของตลาดแรงงาน
- สร้างโอกาสการเรียนต่ออาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมต้น
- ให้ผู้เรียนจบ ปวช. สามารถเรียนต่อในสถานประกอบการในรูปแบบทวิภาคี
- เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการก้าวสู่ตลาดแรงงานในระดับสากล
- เพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน)
- สร้างฐานการค้นพบทักษะของตนเองตั้งแต่วัยเยาว์ในทุกระดับ ทุกกลุ่มทั้งในและนอกระบบ

ด้านผู้ปกครองนักเรียน - ปรับทัศนคติ ค่านิยมและการรับของสังคมที่มีต่ออาชีวศึกษา
ด้านผู้ประกอบการ (End users) - ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับผู้เรียนจบอาชีวศึกษา โดยยึดสมรรถนะการทำงานมากกว่าคุณวุฒิ
ด้านการสนับสนุนอื่นๆ เช่น แหล่งเงินกู้จาก กยศ. - พิจารณาเงินกู้/เงินสนับสนุนในอัตราเทียบเท่าระดับปริญญาตรี

๒) พัฒนาครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ ครูสาขาขาดแคลน

 

ครูวิชาชีพ (ครูในสถานศึกษา)

ครูที่สอนอยู่ในปัจจุบัน
- Re-training
- ฝึกอบรมในสถานประกอบการ
  อัตราครูขาดแคลน
- รับสมัคร/คัดเลือก โดยไม่ต้องรอการสอบบรรจุ
- โอนย้ายจากโรงเรียนสามัญ
ครูฝึก (ครูในสถานประกอบการ) - สร้างระบบจูงใจ (Incentive) ในการพัฒนาครูฝึก ทั้งในระดับบุคคลและสถานประกอบการ
ครูภูมิปัญญา (ครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น) - จัดทำทะเบียนครูภูมิปัญญา
-
จัดทำระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (knowledge management)
การกำหนดมาตรฐานครุอาชีวศึกษา - จัดทำสมรรถนะวิชาชาชีพครูอาชีวศึกษา
๓) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ การยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษา - สร้างเอกภาพการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนไว้ในมาตรฐานเดียวกัน
- ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาในระดับต่างๆ เช่น ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับนานาชาติ
การเพิ่มจำนวนสถานศึกษาในรูปแบบทวิภาคี - ทำ MOU ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
๔) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ การผลิตคนตามความต้องการของตลาด

- จัดทำ School Mapping/Skill Mapping เพื่อกำหนดนโยบายและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ
-
จัดโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะเพื่อผลิตกำลังคนให้ได้คุณภาพตามฐานสมรรถนะที่ต้องการ
-
จัดระบบการวางแผนและคาดการณ์ความต้องการแรงงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การสร้างแรงจูงใจให้เห็นประโยชน์ของการศึกษาสายอาชีพ - กำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และทำข้อตกลงร่วมกับภาคเอกชนในการกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานในแต่ละระดับ

รมช.ศธ.กล่าวด้วยว่า สำหรับกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำนำนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155, 2010 1,071,670
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net