โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๗/๒๕๕๔
Up to me รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ - ายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น "Up to me" เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

รมว.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีวัยรุ่นอายุระหว่าง ๑๕-๑๙ ปี จำนวน ๕ ล้านคน แต่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์มากถึง ๑.๒๕ ล้านคน มีอัตราตั้งครรภ์อยู่ที่ ๒.๕ แสนคน/ปี ซึ่ง ๕๐% ของเยาวชนที่ตั้งครรภ์เลือกที่จะทำแท้ง และมีอัตราการคลอดบุตร เฉลี่ย ๑.๒ แสนราย/ปี หรือเฉลี่ยวันละ ๓๓๖ คน นอกจากนี้ประมาณ ๑ ใน ๔ ของวัยรุ่นที่ทำแท้ง เป็นการทำแท้งซ้ำและมีวัยรุ่นเพียง ๑ ใน ๓ ที่มีการคุมกำเนิดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพราะเยาวชนส่วนใหญ่กว่า ๖๕% ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จากวิกฤติการณ์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ศธ.จึงร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) และองค์การแพธ (PATH) ประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องจำนวน ๒๔๒ แห่ง ใน ๒๒ จังหวัด มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีลดความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม และสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความช่วยเหลือ หรือค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญภาวะที่นำไปสู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน หรือการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

025 ระดมทุนจัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดิน -3  
024 ระดมทุนกองทุนครูของแผ่นดิน -2  
022 วันครู  
020 ทุนประเดิมจัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดิน  
019 2554 ปีคุณภาพครู  
016 ผลประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 1  
013 แถลงข่าววันครู  
010 วันเด็กแห่งชาติ  
007 รมว.ศธ.นำเด็กรับโล่จากนายกฯ  
004 แถลงข่าวงานวันเด็ก  
002 มาตรการป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
001 งานชุมนมลูกเสือคาทอลิก  
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

ที่ผ่านมา ศธ.มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการดังกล่าว ๓ เรื่องที่สำคัญคือ ๑) สร้างความตระหนักรู้ ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยเด็กและเยาวชน ๒) ดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่อาจจะนำไปสู่ประสบการณ์ที่ยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้สามารถตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจัดหลักสูตรเพศศึกษาให้ความรู้ ตลอดจนการปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์ ๓) ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ที่ได้ดำเนินการในเชิงรุก โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาที่มีทุกหน่วยงานเข้ามาร่วม โดยหลักคิดคือ ดูแลจุดเน้นที่จะนำไปสู่กระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่ไม่พึงประสงค์ ๔ เรื่อง คือ ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาหนีเรียน ปัญหาเชิงชู้สาว และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ในเขตปริมณฑลทั้ง ๔ มุมเมือง ที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน หรือ ศพลย.กฐิน กุยยกานนท์ อ.เมืองสมุทรปราการ และ ศพลย.ผิน แจ่มวิชาสอน ที่บางแค นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ในภูมิภาค โดยประจำที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาทั้ง ๑๒ เขต รวมทั้งทำงานระดับภาคีเครือข่ายในทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีอาสาสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกว่า ๑,๕๐๐ คน

ทพ.กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส.  กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ถือเป็นประเด็นหลักที่ สสส. ให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดให้มีการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประกอบด้วย ๒ มาตรการสำคัญคือ มาตรการระยะสั้น ที่จะสร้างความตระหนักในสังคม เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นลง ๒๐% ให้ได้ภายในปี ๒๕๕๕ เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหานี้สูงเป็นอันดับ ๑ ของเอเชีย และมาตรการการขับเคลื่อนให้เกิดกลไกคณะกรรมการระดับชาติ โดยให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันทำงาน เพื่อปิดช่องว่างของการดำเนินงานที่ยังขาดอยู่ ซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมาพบว่าปัญหาต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์และการท้องไม่พร้อม จึงจำเป็นต้องสร้างต้นทุนชีวิตซึ่งเป็นปัจจัยสร้างเชิงบวกให้เด็กในด้านพลังตัวตน ครอบครัว ปัญญา เพื่อนและกิจกรรมชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงมุมมองการมองของเด็กใหม่

โครงการ “Up to me” จึงเป็นตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตให้เกิดความเข้าใจในเรื่องเพศของเยาวชน และพัฒนาแนวทางป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งจะนำร่องในเขตพื้นที่การศึกษา ๒๔๒ แห่ง ใน ๒๒ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครสวรรค์ นครปฐม นนทบุรี กาญจนบุรี นครนายก ปทุมธานี กรุงเทพฯ สระแก้ว จันทบุรี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคาดหวังให้เกิดการขยายผลต่อไปยังครูและผู้บริหารในสถานศึกษาอื่นๆ ในการสนับสนุนให้มีการสอนเพศศึกษาแก่เยาวชนในทุกระดับชั้นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญของเยาวชนในระยะยาว


ภาพ นวรัตน์ รามสูต

น.ส.ภาวนา  เหวียนระวี ผู้จัดการโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและผู้แทนองค์การแพธ  ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องเพศ จะใช้เวลา ๓ ชั่วโมงซึ่งจะประกอบด้วย การฉายภาพยนตร์ สลับกับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการค้นหาทางเลือกที่รอบด้านในการป้องกัน และการแก้ไขสถานการณ์ท้องไม่พร้อม ผ่านการแสดงความเห็นเกี่ยวกับตัวละครที่สะท้อนวิถีของวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกิจกรรมเสริมความรู้ เช่น การทำแบบทดสอบ Sex Quiz การจำลองเป็นคนท้อง ฯลฯ โดยจะมีทีมรณรงค์สัญจรจำนวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วยเยาวชนที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง จากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จากกลุ่มเยาวชนในแต่ละพื้นที่รวมทั้ง เครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีจากสถาบันการศึกษา สาธารณสุข และองค์กรพัฒนาเอกชน จะได้ทำงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาใน ๒๒ จังหวัด รวมทั้งเชิญครู อาจารย์จากโรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมสังเกตการณ์ โดยโครงการจะมอบ “คู่มือการจัดกิจกรรมพร้อมแผ่น DVD หนังสั้น ทางเลือก” ให้สถานศึกษาละ ๑ ชุดเพื่อนำไปขยายผลต่อไป รวมทั้งขอความร่วมมือจากเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมให้ช่วยกันบอกต่อเชิญชวนเพื่อนๆ ชมหนังสั้นทางเว็บไซด์ lovecarestatiom.com และร่วมกิจกรรมในเว็บไซด์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อเป็นองค์ประกอบคู่ไปกับคาราวานเยาวชน และการนำสื่อการเรียนรู้เรื่องเพศเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ ovecarestation.com  ซึ่งเป็นเว็บไซด์ให้คำปรึกษาในเรื่องความสุขภาวะทางเพศของเยาวชน และเว็บไซด์ talk about sex ซึ่ง สสส.ได้ร่วมกับ ศธ.ในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน ๙๐๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการขยายผลไปยังสถานศึกษา และผู้ปกครองได้เข้ามาเรียนรู้ และนำไปสร้างความรู้ให้กับเยาวชนต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155, 2010 1,071,670
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net