โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี /๒๕๕๔
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

ศึกษาธิการ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔

รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้นำตัวแทนนักเรียนในทุกระดับและทุกประเภท ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา นอกจากนี้ รมว.ศธ. ได้มีโอกาสเปิดการประชุมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมาสภานักเรียนได้สะท้อนความคิดเห็นทั้งหมด ๖ ประเด็น ศธ.จึงนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและนำมาขับเคลื่อนเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเด็ก

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

002 มาตรการป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
001 งานชุมนมลูกเสือคาทอลิก  
465 การศึกษาคนพิการ  
464 19 โครงการ 19 ความสำเร็จด้านการศึกษาในรอบปี  
463 ปีใหม่ ศธ.  
462 รับมอบภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ  
456 วิจัยการจัดแนวทางสวัสดิการพัฒนาชีวิตครู  
454 การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA  
452 ตลาดการศึกษาออนไลน์ NOE Plaza  
451 มิติใหม่การวัดและประเมินผล  
450 ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
446 ศธ.ร่วมใจสู้ภัยหนาว  

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

ในวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้มาร่วมแถลงข่าวกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมวันเด็กในปี ๒๕๕๔ การจัดงานวันเด็กในทุกปีมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อต้องการให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ๒) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และดีงาม เพื่อโอกาสในการมีส่วนร่วมให้เด็กทั้งหลายได้มีความสุขสนุกสนาน ๓) เพื่อให้กิจกรรมวันเด็กปีนี้เป็นกิจกรรมที่ได้มีโอกาสสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสังคมแห่งปัญญา ภายใต้แนวความคิดของ ศธ. ที่ต้องการให้เด็ก “เรียนรู้อย่างสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจ และก้าวเข้าสู่ผู้ใหญ่ที่มีความเป็นพลเมือง”

การจัดงานวันเด็ก ปี ๒๕๕๔ ถือเป็นกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการและร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่กิจกรรมถวายพระพร กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จะจัดขึ้น ณ สนามเสือป่า คาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วม งานไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวง ทบวง กรม และทุกภาคส่วน เปิดแหล่งเรียนรู้ เปิดเวทีและเปิดโอกาสต้อนรับเด็กและเยาวชน ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” ศธ. จะดำเนินการขับเคลื่อนคำขวัญในวันเด็กปีนี้ให้สอดรับกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยได้จัดพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ ชื่อหนังสือ “ยุวภูมินทร์” หน้าปกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรถจักรยานสมัยทรงพระเยาว์ ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยาก จะมอบให้กับเด็กทุกคนที่มาร่วมงานวันเด็ก สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา นอกจากนี้ ศธ. ร่วมกับข้าราชการ ครู และประชาชน ถวายพระราชสมัญญานาม “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ครูจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เด็กเป็นพลเมืองที่ดีในวันข้างหน้า หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยสาระ สีสันสำหรับเด็กๆ ที่สำคัญคือเป็นหนังสือที่เด็กๆ ควรอ่าน เพราะจะได้ร่วมกันในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาพ ภาณุ วงษ์ถาวรเรือง

รมว.ศธ. ได้เชิญชวนเด็กและเยาวชนไทยทุกคนร่วมกิจกรรมวันเด็กในทุกสถานที่ ผู้ใหญ่ใจดีและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดสถานที่ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ต้อนรับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่สำคัญในวันข้างหน้า และขอเชิญชวนพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ให้ความสำคัญกับเด็กได้มีโอกาสสนุกสนาน ร่วมกันแสดงออก เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพเด็กไทยให้พัฒนาเป็นพลเมืองยุคใหม่ที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความเป็นสากล มีความเป็นพลเมือง ตลอดถึงการจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๔ ที่สนามเสือป่า

งศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net