โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๗๔/๒๕๕๔ มติ ครม. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ครม.เห็นชอบการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ศึกษาธิการ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

R เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

รมว.ศธ.กล่าวว่า ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยให้คงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไว้ตามเดิม แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

  • กำหนดให้จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และให้สถาบันมีอำนาจหน้าที่ วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด

  • กำหนดให้ทุนและทรัพย์สินของสถาบันส่วนหนึ่งประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมและเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม กำหนดให้รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง และอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยรายได้ของสถาบันเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน

  • กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

  • กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง องค์ประชุมของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน

  • กำหนดให้มีผู้อำนวยการสถาบันโดยการแต่งตั้ง กำหนดคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง  การพ้นจากตำแหน่ง

  • กำหนดให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการตาม         หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

  • กำหนดให้สถาบันมีอำนาจให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่กำหนด

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
 กับกระทรวงศึกษาธิการ

   
069 มติ ครม.15 กพ.2554  
058 มติ ครม.8 กพ.2554  
045 ครม.เห็นชอบปรับรูปแบบ สควค.  
037 มติ ครม.24 มค.2554  
015 มติ ครม.11 มค.2554  
003 ครม.อนุมัติเงินเพิ่มครองชีพชั่วคราว ครู รร.เอกชน  
460 ครม.เห็นชอบกองทุนครูของแผ่นดิน  
448 มติ ครม.21 ธค.2553  
435 ครม.เห็นชอบ พรบ.คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์  
406 มติ ครม.25 พ.ย.2553  
381 มติ ครม. 9 พ.ย.2553  
374 ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
 
 
 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับมติ ครม.

Bookmark and Share

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั้นมีสาระสำคัญ คือ ให้จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน เรียก “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ” (องค์การมหาชน) ชื่อย่อ สคช. จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม และส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ

นอกจากนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ในการทำความตกลงกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อดำเนินการในเรื่องที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถาบันจัดให้มีและให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน เรียกเก็บค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ

ส่วนความคืบหน้าในขณะนี้ สอศ.ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนและพร้อมที่จะเสนอให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว ได้แก่ วิชาแม่พิมพ์โลหะและพลาสติก วิชาชีพยานยนต์ วิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิชาชีพโรงแรมและภัตตาคาร วิชาชีพอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ โดย สอศ.จะนำหลักสูตรในสาขาวิชาที่จะผ่านการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาจัดการเรียนการสอนให้ทันในปีการศึกษา ๒๕๕๔ พร้อมทั้งจะมีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ๔-๕ แห่งที่เน้นการผลิตแรงงานตามความต้องการของประเทศ เช่น ยานยนต์ เกษตร เป็นต้น

R รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม. เรื่องโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

ครม.รับทราบตามที่ ศธ.ได้รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ครั้งที่ ๕) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมมือกับโรงพยาบาล จัดศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล จำนวน ๒๙ ศูนย์การเรียนสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลระหว่างเดือนเมษายน–กันยายน ๒๕๕๓ เฉลี่ยเดือนละประมาณ ๒,๓๐๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ : ๒๕๕๓) แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัยโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ เฉพาะค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการจำนวน ๗,๙๐๓,๔๗๖ บาทเท่านั้น ส่วนงบประมาณการอบรมสัมมนาครูอัตราจ้างที่ทำหน้าที่สอนที่โรงพยาบาล/บุคลากรนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสื่อการเรียนการสอน วงเงิน ๓,๒๒๖,๔๖๐ บาท ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

R อนุมัติขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ครม.อนุมัติในหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปลี่ยนแปลงรายการอาคารเรียนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จากเดิม อาคารเรียนแบบ ๓๒๔/๔๑ หลังคาทรงไทย จำนวน หลัง วงเงิน ๒๙,๖๒๕,๒๐๐ บาท ซึ่งไม่รวมวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ ชั้น จำนวน หลัง วงเงิน ๓๖,๙๑๘,๙๐๐ บาท เพื่อให้อาคารเรียนมีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างและลดปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอน โดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔–๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้ สพฐ. ทำความตกลงในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ตามเห็นของสำนักงบประมาณ

Rต่งตั้งข้าราชการ

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งนางสิริรักษ์ รัชชุศานติ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

R อนุมัติดำเนินการโครงการ NEdNet

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ครม.ยังได้เห็นชอบในหลักการอนุมัติดำเนินการโครงการขยายเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ เป็นเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ส่วนงบประมาณดำเนินการให้ ศธ.ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกครั้งหนึ่ง

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155, 2010 1,071,670
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net