โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๖๘/๒๕๕๔
ผลการประชุม กนป.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือแนวความคิดของ กนป.ที่ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องมาแล้ว ๗ ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา และได้มีการประเมินผล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีได้เสนอรายงานของแม็คเคนซี่ ผลการวิจัยการศึกษาในระดับนานาชาติมาเทียบเคียงกับประเทศไทย โดยเห็นว่าไปในทิศทางเดียวกันที่ทั่วโลกต้องการมุ่งเน้นให้ผลผลิตที่จบออกไปจากระบบการศึกษาสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

ซึ่งประเทศไทยมีความชัดเจนในเรื่องวิสัยทัศน์ คือ "คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ" และกำหนดพันธกิจ คือ "มาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม" ภายใต้เป้าหมาย ๔ ประการ คือ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ครูยุคใหม่หรือครูพันธุ์ใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ โดยมีกลไกในการขับเคลื่อน คือ มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถาบันคุรุศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และการพัฒนากฎหมาย เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจในการยกเว้นภาษี เช่น ภาษีให้กับการศึกษา ภาษีส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนให้ภาคเอกชน ชุมชน ทำโครงการการศึกษาขึ้นมา

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

067 โครงการเรียนฟรีฯ 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 2554  
064 รักการเรียนรู้ เรียนรู้ความรัก  
059 ศธ.เร่งพัฒนาคุณภาพครู  
057 ผลประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 4  
053 ภารกิจที่จันทบุรี  
048 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ  
046 ความคืบหน้าร่าง พรบ.เงินเดือนครู  
039 เสนอของบฯ รายจ่ายปี 2555  
036 ประเมินแบบโดดเด่น 1 ช่วย 9  
033 ผลประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 2  
027 Up to me ป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  
025 ระดมทุนจัดตั้งกองทุนครูของแผ่นดิน -3  
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) นโยบายหลักเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) เพื่อมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประการ คือ

  • กระบวนการเรียนรู้ใหม่  ประกอบด้วย ๑๒ นโยบายหลัก อาทิ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดำเนินการให้เป็นวาระแห่งชาติ ส่งเสริมการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) ฯลฯ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กนป.ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดต้องทำเป็นกรอบเพื่อให้เห็นภาพรวมต้องดำเนินการต่อไป โดยขอให้เน้นในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพิ่มทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ที่สำคัญคือเน้นเรื่องการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างเวลา ๗๐:๓๐ ซึ่งสอดคล้องกับ ศธ.ที่ได้ประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน และพร้อมจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป

  • ครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ และครูสาขาขาดแคลน  ประกอบด้วย ๑๓ นโยบายหลัก อาทิ การพัฒนาทักษะครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น  และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ครอบคลุมถึงครูทุกระดับ/ประเภท ทั้งครูอาชีวศึกษา ครูทางเลือก ครูนอกระบบ ครูของครู เร่งรัดผลิตครูพันธุ์ใหม่ และสาขาที่ขาดแคลน ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันผลิตครู คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง สถาบันอุดมศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

    ทั้งนี้
    ที่ประชุมต้องการให้คณะกรรมการคุรุศึกษาไปสรุปในส่วนของหลักสูตรการผลิตครูให้เกิดความชัดเจน ส่วนเรื่องอัตราของครู ตัวเลขเฉลี่ยโดยทั่วไปอัตราครูต่อนักเรียนในขณะนี้ คือ ๑ : ๒๓ ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้ขาดแคลนครู แต่เมื่อนำจำนวนครูที่มีอยู่จริงไปเทียบกับสาขาวิชาที่ครูจบมา ทำให้พบว่ามีความขาดแคลนครูในหลายสาขาวิชา  โดย ศธ.ต้องดำเนินการใน ๒ เรื่อง คือ การผลิตครูพันธุ์ใหม่และการสร้างการกระจายความเสมอภาคในการจัดสรรครู

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากในที่ประชุมด้วยว่า ควรหาแนวทางสำหรับผู้ที่จบในสาขาวิชาอื่นแต่เก่ง โดยเฉพาะด้านฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ แต่ไม่ได้เรียนวิชาชีพครู จะมีแนวทางอย่างไรให้สามารถรับบุคคลเหล่านี้มาเป็นครูได้ ซึ่งจะทำให้สนองตอบต่อปัญหาการขาดแคลนครู

  • สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่  ประกอบด้วย ๙ นโยบายหลัก อาทิ สนับสนุนโรงเรียนดีประจำตำบล อำเภอ จังหวัด และพัฒนาคุณภาพด้วยระบบเครือข่าย โรงเรียนคู่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ โดยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น สร้างโอกาสการเข้าถึงมาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3Ns) ที่เท่าเทียมกันทั้งประเทศ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาระบบเครือข่ายใยแก้วน้ำแสงความเร็วสูง (Uninet) และระบบไร้สายให้เข้าถึงทุกโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานและเที่ยงตรง ทั้งระดับชาติ (Macro) และระดับสถานศึกษา (Micro) และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มุ่งเน้นโรงเรียนดีประตำตำบลว่า ควรมีแนวทางในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนดีประจำตำบลให้เกิดความชัดเจน และใช้ระยะเวลาไม่นานเพื่อให้เห็นผลและดึงการใช้ทรัพยากรจากโรงเรียนขนาดเล็กให้มาอยู่ที่โรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน และนำไปสู่เป้าหมายใหญ่ คือ ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ด้อยคุณภาพได้ ซึ่งมีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะสามารถยุบโรงเรียนขนาดเล็กได้ประมาณ ๗,๐๐๐ โรง ก็จะทำให้ใช้ทรัพยากรในโรงเรียนดีประจำตำบลเพิ่มมากขึ้น

  • การบริหารจัดการใหม่  ประกอบด้วย ๘ นโยบายหลัก อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการที่เหมาะสม ได้แก่ การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping) และแผนดำเนินงานแบบขั้นบันไดภายในปี ๒๕๖๑ จัดระบบบัตรทองทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพและฝึกอาชีพตามความต้องการ ปรับระบบบริหารและการจัดการระบบอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา โดยปรับบทบาทคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็น Higher Education Commission มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ฯลฯ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155, 2010 1,071,670
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net