โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๒๖/๒๕๕๓
ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓

ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๙  เมื่อเร็วๆ นี้

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

   
325 มอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  
323 Student Channel on Tour จ.สุโขทัย  
320 ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
311 อบรมแกนนำ นศ.อาชีวะเอกชน  
309 ประชุม คกก.กศน.  
298 งานชุมนุมเยาวชน คนรักชาติ รักประชาธิปไตย  
295 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  
293 แถลงข่าวชุมนุมเยาวชนคนรัก ปชต.  
286 มอบรางวัล รร.เอกชน  
270 ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8  
250 มอบนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบที่ จ.ตรัง  
242 ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 7  
 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share

ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ....

  • ที่ประชุมเห็นชอบให้นำร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  โดยมีสาระสำคัญ คือ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาจากการเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา ฝ่ายละ ๑ คน, ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออื่นในหน่วยงานการศึกษาที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมและมัธยม ฝ่ายละ ๑ คน, ผู้แทนข้าราชการครู ๕ คน (ซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๓ คน, มัธยม ๑ คน, สังกัด สอศ. ๑ คน), ผู้แทนข้าราชการครูสังกัด สป., สกอ., กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือกระทรวงวัฒนธรรม ๑ คน, ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝ่ายละ ๑ คน (ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓)

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการ ก.ค.ศ.คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, การบริหารงานบุคคล, กฎหมาย, การบริหารจัดการภาครัฐ, การบริหารองค์กร, การศึกษาพิเศษ, การบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์, การผลิตและพัฒนาครู, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบริหารจัดการความรู้ หรือด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านละ ๒ คน เพื่อให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ รมว.ศธ.เลือกให้เหลือด้านละ ๑ คน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและเร่งรัดติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา มีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน เพื่อเร่งรัดกฎหมายการศึกษาให้ทันภายใน ๑๘๐ วัน คือ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔

ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ....

  • การได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก.ศ.ศ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการสรรหาเขตพื้นที่ละ ๒ คน ส่งรายชื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณา, ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่า ๓ คน ชื่อบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาละ ๒ คน เสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณา, ให้ ก.ค.ศ.ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ คณะหนึ่ง มี ๗ คน พิจารณาคัดเลือกให้เหลือเขตพื้นที่ละ ๑ คน เสนอให้ ก.ค.ศ.แต่งตั้ง

  • การได้มาของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ให้กรรมการคุรุสภาเสนอชื่อบุคคล เป็นผู้แทนคุรุสภาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดเลือกให้เหลือเขตพื้นที่การศึกษาละ ๒ คน, ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติ แล้วตั้งสมาชิกคุรุสภาในเขตพื้นที่นั้น เป็นคณะกรรมการคัดเลือกจำนวน ๗ คน เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเขตพื้นที่ละ ๔ คน ส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้เหลือเขตพื้นที่ละ ๒ คน ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา, ให้ ก.ค.ศ.ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคณะหนึ่ง มี ๗ คน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลให้เหลือเขตละ ๑ คน เสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา

  • การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ สพฐ.เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล, ด้านการศึกษา, ด้านกฎหมายและด้านการเงินการคลัง ด้านละไม่เกิน ๒ คน ให้ ก.ค.ศ.พิจารณา, ในเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่มาจากการรับสมัครหรือการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ด้านละไม่เกิน ๒ คน ให้ ก.ค.ศ.พิจารณา, ให้ ก.ค.ศ.ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ จำนวน ๗ คน พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้เหลือเขตละ ๑ คน เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ.แต่งตั้ง

ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตาย อันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  • ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต และได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย เลื่อนได้ไม่เกิน ๗ ขั้น, ถูกประทุษร้ายและได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย เลื่อนได้ไม่เกิน ๕ ขั้น, ประสบอุบัติเหตุ เลื่อนได้ไม่เกิน ๓ ขั้น, ปฏิบัติหน้าที่ตรากตรำเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย เลื่อนได้ไม่เกิน ๓ ขั้น, ป่วยเจ็บถึงแก่ความตาย เลื่อนได้ ๑ ขั้น

  • ให้ครอบครัวผู้ถึงแก่ความตาย ได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร, ให้ผู้ที่อยู่ในครอบครัวได้รับสวัสดิการด้านการครองชีพ โดยให้ได้รับการศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และอาจได้รับสิทธิพิเศษในการรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ หรือสิทธิในการทำงานในสถานประกอบการของรัฐ ตามควรแก่กรณี

การกำหนดอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

  • กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา ๓๘ ค (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้เดิม โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมมากำหนด

  • กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ ๑ ตำแหน่ง รวม ๔๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ ๓ ตำแหน่ง รวม ๑๒๖ ตำแหน่ง  และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รวม ๖๙๖ ตำแหน่ง  โดยแบ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๑-๒ (กรุงเทพมหานคร) จำนวน ๒ เขตๆ ละ ๔๘ ตำแหน่ง รวม ๙๖ ตำแหน่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓-๔๒ จำนวน ๔๐ เขตๆ ละ ๑๕ ตำแหน่ง รวม ๖๐๐ ตำแหน่ง.

นวรัตน์ รามสูต
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net