ข่าว สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ - 90

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

 

More
Resources

รวมมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

090 มติ ครม.23 มีนาคม 2553
066 มติ ครม.23 กุมภาพันธ์ 2553
040 ครม.ตั้งข้าราชการการเมือง 3 ราย
027 มติ ครม.26 มค.2553
021 มติ ครม.19 มค.2553
003 ครม.เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ
461 ครม.ตั้งกก.ผู้ทรงคุณวุฒิใน กคศ.และความคืบหน้าไทยเข้มแข็ง
453 ครม.เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครู
446 ครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่
441 ครม.เห็นชอบร่างระเบียบขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
434 ครม.ออกมาตรการประหยัดเบิกค่าใช้จ่าย
423 ครม.เห็นชอบโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด สพฐ.เพิ่มเติม
 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

 
 

ข่าว ๙๗/๒๕๕๓ มติ ครม. ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
ครม.มีมติขยายกรอบเวลาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ SP2 อาชีวศึกษา

 

ศึกษาธิการ - นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ มีมติให้ขยายกรอบเวลาการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อาชีวศึกษาโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) กว่า ๕,๓๐๐ ล้านบาท จากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ไปจนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓

เห็นชอบให้ สอศ. ขยายกรอบเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ SP2

รมช.ศธ.กล่าวว่า จากการที่ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้กระทรวงต่างๆ เสนอกรอบและคำขอขยายเวลาการใช้งบประมาณ SP2 ต่อสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็ต้องขยายกรอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ SP2 จำนวนกว่า ๕,๓๐๐ ล้านบาท ออกไปจนกว่าจะได้ข้อยุติจากคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ SP2 ทั้งสองชุด ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทั้งสองชุดได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พบว่าเอกสารประกวดราคา หรือ TOR ไม่ได้มีปัญหาทุกกลุ่มครุภัณฑ์ แต่มีเพียง ๒ กลุ่มที่ต้องจัดทำ TOR ใหม่ทั้งหมดคือ พืชศาสตร์และสัตวศาสตร์

จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคมที่ผ่านมา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ. ได้ขอให้ สอศ. เสนอแผนดำเนินการ SP2 เพื่อเสนอ ครม.ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ มิฉะนั้นงบประมาณดังกล่าวจะตกไปทั้งหมด จนกระทั่งช่วงเย็นของวันที่ ๒๙ มีนาคมที่ผ่านมา เลขาธิการ กอศ.ได้จัดทำแผนดำเนินการ SP2 โดยเสนอขอแก้ไข TOR ใหม่ทั้งหมด ซึ่งขัดแย้งกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว

รมว.ศธ.จึงได้มีหนังสือให้ สอศ.ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเพื่อให้ทันเข้าที่ประชุม ครม.พิจารณาในครั้งนี้ แต่ สอศ.ไม่ได้ส่งแผนดังกล่าวกลับเข้ามา ดังนั้นตนจึงได้หารือกับ รมว.การคลัง เพื่อขอขยายเวลาแผนดำเนินการตามกรอบและคำขอขยายเวลาการใช้งบประมาณ SP2 ในส่วนของ สอศ.ออกไป

ซึ่งในที่สุด ครม.ได้เห็นชอบตามที่เสนอ โดยให้ขยายเวลาจากเดิมไปจนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ และให้ถือปฏิบัติตามผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ SP2 ด้วย


อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ ศธ.เสนอ โดยมีสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา สรุปดังนี้

  • แก้ไขอำนาจหน้าที่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่เดิมตามมาตรา ๘

อำนาจหน้าที่ใหม่

หมายเหตุ

- (๒) ประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสองทางการศึกษาระดับชาติ ร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา - ทดสอบทางการศึกษา ประเมินผลการศึกษาระดับชาติ ร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด - ตัดการประเมินผลการจัดการศึกษาซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาออก
- (๓) ทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ การสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำผลไปใช้ - ทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ การสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ - เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลไปใช้ ไม่ใช่สถาบันนำผลไปใช้เอง
- (๖) พัฒนาและส่งเสริมวิชาการ/พัฒนาบุคลากร ติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา - พัฒนาและส่งเสริมวิชาการ / พัฒนาบุคลากร ติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต - ตัดการรับรองมาตรฐานของระบบออก  เนื่องจากนอกเหนือวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
  • แก้ไขคุณสมบัติของผู้อำนวยการสถาบัน โดยกำหนดให้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์

เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. ….

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • กำหนดคำนิยาม ผู้ปกครอง ครู หรือคณาจารย์ วิทยาลัยองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศิษย์เก่า ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการและกรรมการ

  • กำหนดให้มีคณะกรรมการวิทยาลัยและกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

  • กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

  • กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกกรรมการ

  • กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการวิธีการประชุม และองค์ประชุม

  • กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการสรรหา เลือก และเสนอรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้บังคับ

  • กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอำนาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือการดำเนินการเลือกประธานกรรมการและกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้


อนุมัติร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ….

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ....โดยมีสาระสำคัญของร่างกฎ ก.ค.ศ. คือ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

Bookmark and Share

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร , นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net