โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๘๘/๒๕๕๓
ศธ.ลงนามโครงการสาธิตยางพารากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสาธิตยางพารา แปลงกิ่งตาในโรงเรียน  ฉลองครบรอบ ๕๐ ปี สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยมีนายสกล เขมะพรรค ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

รมว.ศธ.กล่าวขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เห็นความสำคัญของสถานศึกษา และใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับสองรองจากข้าว และหลังจากมีการแก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแล้ว การปลูกยางพาราก็สามารถขยายตัวไปปลูกในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ นอกจากยางพาราจะเป็นพืชที่ให้น้ำยางแล้ว ไม้ยางพารายังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย ในอนาคตจึงต้องทำให้ยางพาราและไม้ยางพารามีมูลค่าสูงขึ้น

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

   
186 นำคณะผู้แทนโอลิมปิกวิชาการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  
185 รมว.ศธ.พบสมาคมวิชาชีพครูและผู้บริหารฯ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาแห่งประเทศไทย  
183 ประชุม คก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ  
182 นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้  
180 มาตรการภาษีเชิงรุกสนับสนุนการอ่าน  
179 โครงการพัฒนาชีวิตครู  
178 ปฏิรูปประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปการศึกษา  
176 ปฏิรูปการศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
173 เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันบอล  
172 รมช.ศธ."ไชยยศ" เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ  
171 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างเป็นระบบ  
163 มาตรการป้องกันเล่นพนันบอล  
 
Bookmark and Share

การลงนามครั้งนี้ นับเป็นการเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุด คือ โรงเรียน ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ยาง และยังสามารถขยายผลความรู้เรื่องพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นวิถีชีวิตของนักเรียนในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่สร้างเจตคติที่ดีให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราสำหรับสถานศึกษา

   
ภาพ นวรัตน์ รามสูต

ความร่วมมือครั้งนี้ตรงกับเป้าหมายของ ศธ.ที่ต้องการให้สถานศึกษายุคใหม่ นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังสามารถสนองตอบต่อความต้องการและวิถีชีวิตในท้องถิ่นได้ ฉะนั้นการให้พื้นที่แปลงกิ่งตาในโรงเรียน นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางห้องสมุด ๓ดี ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้ประชาชนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ เช่น พันธุ์ยางพารา การปลูกยางในแต่ละพื้นที่ และอาจจะเชื่อมโยงกับตลาดกลางยางพารา เพื่อประกาศราคายางพาราผ่านทางเว็บไซต์ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และมีอำนาจต่อรองในการซื้อขายยางพาราต่อไป.

นวรัตน์ รามสูต
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net