โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๘๓/๒๕๕๓
รมว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการลูกเสือไทย ดังนี้

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

   
182 นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้  
180 มาตรการภาษีเชิงรุกสนับสนุนการอ่าน  
179 โครงการพัฒนาชีวิตครู  
178 ปฏิรูปประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปการศึกษา  
176 ปฏิรูปการศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
173 เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันบอล  
172 รมช.ศธ."ไชยยศ" เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ  
171 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างเป็นระบบ  
163 มาตรการป้องกันเล่นพนันบอล  
161 กนป.เห็นชอบตัวบ่งชี้และเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
154 เร่งติดตามนโยบายช่วงเปิดภาคเรียน  
153 งบปี 2554 ศธ.รวม 388,050 ล้านบาท  
 
Bookmark and Share
  • การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มุ่งเน้นการดูแลจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับลูกเสือ ปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบของลูกเสือและมีการปรับปรุงค่ายลูกเสือ

  • การพัฒนาบุคลากรลูกเสือ มีนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนทุกโรงได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือและจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกับลูกเสือในระบบ นอกระบบ และลูกเสือชาวบ้าน

  • การพัฒนาหลักสูตรคู่มือและกิจกรรม เป็นการปรับปรุงคู่มือหลักสูตรของลูกเสือเพื่อที่จะให้มาบูรณาการกับหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นการใช้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

  • การพัฒนาภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จะทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

  • การพัฒนาลูกเสือไทยไปสู่สากลและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีโครงการที่จะจัดกิจกรรมเรื่องลูกเสือชายแดนใต้ ลูกเสือภาคีเครือข่ายต่างๆ และได้เพิ่มยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า ลูกเสือทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ซึ่งจะร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นให้นำยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ เรื่อง มาดำเนินการโดยใช้กระบวนการลูกเสือนำไปสู่กระบวนการตามแผนปรองดองแห่งชาติ และบูรณาการหลักสูตรลูกเสือ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ ให้เด็กไทยได้ ใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีระเบียบวินัย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมการยังได้ให้ความเห็นชอบแผนเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ๔ ภาค จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คน เพื่อเทิดพระเกียรติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยใช้งบประมาณทั้งหมดจำนวน ๒๕๐ ล้านบาท สร้างสถานที่ที่เป็นสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและอาคารเฉลิมพระเกียรติต่อไป.

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net