โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๗๙/๒๕๕๓
โครงการพัฒนาชีวิตครู

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้งระบบ

รมว.ศธ.กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ของ สกสค. ที่ได้ดำเนินการมาในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีหลายโครงการ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาภาระทางการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชีวิตครูด้วยการสร้างวินัยทางการเงินโดยการอบรมและพัฒนาจิตใจให้ความรู้เรื่องการบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดคลินิกการเงินเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๘ จังหวัด การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของข้าราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ราย การติดตามหนี้ค้างชำระ จำนวน ๑๙๘ ล้านบาทของสินเชื่อคงเหลือ การพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต การจัดทำวิจัยโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาชีวิตครูแนวใหม่ การพัฒนาและบริหารจัดการการเงินอย่างมีศิลปะร่วมกับธนาคารออมสิน

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

   
178 ปฏิรูปประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปการศึกษา  
176 ปฏิรูปการศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
173 เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันบอล  
172 รมช.ศธ."ไชยยศ" เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ  
171 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างเป็นระบบ  
163 มาตรการป้องกันเล่นพนันบอล  
161 กนป.เห็นชอบตัวบ่งชี้และเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
154 เร่งติดตามนโยบายช่วงเปิดภาคเรียน  
153 งบปี 2554 ศธ.รวม 388,050 ล้านบาท  
152 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนวันแรกที่ รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย  
151 ผลประชุม ศธ.ครั้งที่ 4  
150 ยืนยันเปิดภาคเรียนใน กทม.24 พค.นี้ เว้น 28 โรง  
 
Bookmark and Share

รมว.ศธ. ได้เน้นย้ำเป็นนโยบายและกำชับให้ สกสค. ไปดำเนินการ ๓ เรื่อง ดังนี้

  • ขอให้ สกสค.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในกำกับที่ต้องจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครู ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของครู โดยการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

  • ให้ สกสค.ได้ติดตามการบริหารงานขององค์การค้าของ สกสค. เพื่อยกฐานะให้เป็นหน่วยงานที่จะสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในเรื่องหนังสือเรียน อุปกรณ์การศึกษา สื่อด้านการศึกษาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

  • โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายชัดเจนที่จะจัดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครู โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ๓ ประการ ได้แก่  ๑) โครงการที่จะจัดนั้นต้องมองภาพรวมทั้งระบบว่าจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของหนี้สินครูทั้งระบบได้อย่างไร เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  ๒) สกสค.ต้องคิดในเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามามีส่วนในการผลักดันให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและการพัฒนาชีวิตครูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างแท้จริง ๓) ให้ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลัง ดูแลเรื่องของการหาแหล่งเงินกู้ให้กับครู อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีผลโดยตรงที่จะได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าโครงการอื่นที่เคยทำมาแล้ว.

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net