โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๒๗/๒๕๕๓
งานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธีสวนสนามในงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชุมนุมกว่า ๒,๐๐๐ คน ประกอบด้วยลูกเสือจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑,๐๗๑ คน ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย จำนวน ๕๐ คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๔๔๙ คน และกรรมการและเจ้าหน้าที่จำนวน ๒๐๐ คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

รมว.ศธ.กล่าวว่า มีความเชื่อมั่นว่าเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จะเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักปรับตัว และมีพลังที่จะส่งผลไปสู่การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนั้น ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพของตนเองให้ปรากฏอย่างแท้จริง โดยใช้คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นแนวทางปฏิบัติในกระบวนการลูกเสือ จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ฝึกวินัยในตนเอง รู้จักหน้าที่ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ บ่มเพาะค่านิยมและทักษะชีวิตที่เหมาะสม นำไปสู่การสร้างความตระหนักในรูปแบบของการตัดสินใจด้วยตนเอง การอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่แบ่งแยกศาสนาและชาติพันธุ์

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

   
224 ประชุม คก.บริหารเงินทุนหมุนเวียนแก้หนี้สินครู  
222 มหกรรมรักการอ่านเทิดไทย  
215 บรรยายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย  
214 ติดตามความก้าวหน้าขององค์กรหลัก  

213 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

 
212 เครือข่ายองค์กรงดเหล้ายื่นหนังสือถึง รมว.ศธ.  
207 แถลงข่าวงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2553  
206 องค์กรครูเพื่อครูทั่วประเทศ  
204 จัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  
200 ประชุมสมัชชาผู้นำครู 4 ภูมิภาค  
193 การมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา  
188 ศธ.-กษ.ลงนามความร่วมมือโครงการสาธิตยางพาราใน รร.  
 
Bookmark and Share

การจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายประเภท ได้แก่ กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ กิจกรรมมิตรภาพ พร้อมทั้งพิธีสวนสนาม เป็นองค์ความรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อความเพื่อความเป็นพลเมืองและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดย รมว.ศธ.เชื่อมั่นว่า ยิ่งมีการจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้มากเท่าใด ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับประสบการณ์ที่จะสร้างเสริมการยอมรับ รู้จักการแบ่งปัน มีความรัก สามัคคีและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นการวางรากฐานที่นำสังคมไปสู่สันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของคนในภูมิภาคต่อไป

ภาพ นวรัตน์ รามสูต

การจัดงานชุมนุมลูกเสือ เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เริ่มต้นด้วยจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม และครูผู้สอนวิชาสามัญและวิชาศาสนาอิสลามจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓ จำนวน ๖๓๖ คน จากนั้นผู้บังคับบัญชาได้กลับไปจัดตั้งกองลูกเสือในโรงเรียนและดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ

สำหรับงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังความพร้อมและศักยภาพของลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสวนสนาม เพื่อนำเสนอนิทรรศการ ผลงานการดำเนินการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้และภาคภูมิใจร่วมกัน เพื่อทบทวนกิจกรรมลูกเสือในการอยู่ค่ายพักแรม เพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอื่นๆ ที่มีความต้องการตั้งกองลูกเสือในโรงเรียน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างลูกเสือไทยและมาเลเซีย.

นวรัตน์ รามสูต
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net