โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๒๖/๒๕๕๓
ปัญหาการร้องเรียนจากนักศึกษา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ได้รับทราบถึงปัญหาการร้องเรียนจากนักศึกษาค่อนข้างมากในหลายกรณี

รมว.ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอุดมศึกษา ได้รับผลกระทบใน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑) การเปิดรับนักศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
๒) การเปิดสอนบางสาขาวิชาที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และ สช. รวมถึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพในการเปิดสอนสาขานั้นๆ
๓) การเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง จากการที่ศธ.ได้กำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (TQF) ทำให้บางสาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะดำเนินการได้ เช่น หลักสูตรการพยาบาล วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ

รมว.ศธ. ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติในทั้ง ๓ ประเด็นดังกล่าว ซึ่งทำให้นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเหล่านี้ ต้องได้รับผลกระทบ

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สกอ.

   
221 การจัด กศ.นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  
218 ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยแชมป์โลกเข้าพบ รมว.ศธ.  
177 มอบนโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
167 แผนปฏิบัติการอุดมศึกษาเพื่อการมีงานทำ  
165 วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 2  
109 ผลการประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 2  
086 ผลการประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 1  
084 เยี่ยมชมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
046 ให้นโยบายในที่ประชุม ทปอ.  
042 เตรียมพร้อมการศึกษาสู่อาฟต้า  
041 เพิ่มความสามารถผู้นำ นศ.มหาวิทยาลัยเอกชน 3D  
037 ปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37  
 
Bookmark and Share

ในส่วนของ สกอ.และสภาวิชาชีพก็จำเป็นต้องรักษามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้น หากมีข้อยุติที่ชัดเจน ศธ.จะประกาศเป็นนโยบายให้ถือปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกในปีต่อไป.

นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net