.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

 

More
Resources

ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การทำงาน

 

 

470 ของบกลางเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบชายแดนใต้
466 ความคืบหน้าการปล่อยเงินกู้ยืม กยศ. ปี 2553
465 ผลสำรวจผลงานรัฐบาลในรอบ 1 ปีของสวนดุสิตโพล-เอแบคโพลล์
460 ผลสำรวจโครงการรัฐบาลในรอบ 1 ปี
464 รำลึกพิบัติภัยสึนามิครบ 5 ปีที่ จ.พังงา
459 แนวทางพัฒนาครู บุคลากร และข้าราชการพลเรือน ศธ.
444 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 5
439 เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
437 เตรียมตั้งสถาบันอบรมพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
433 สถานการณ์น้ำท่วมสถานศึกษาในภาคใต้
 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

 
 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑/๒๕๕๓
ศธ.จัดงาน
สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๕๓

 

สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ และนางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการสังกัดต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานสุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๕๓ เมื่อเช้าวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓

 

 

 

 

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓ ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้พร้อมใจตั้งจิตน้อมเกล้า รำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข โดยการร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเกษมสำราญเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยยิ่งยืนนาน

กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต รัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นจะสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรม โดยมีนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา จัดให้ทุกคนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอำนาจในทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้อย่างแท้จริง

ในช่วงระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ตนได้เข้ามาดำรงตำแหน่งและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของการเพิ่มศักยภาพครู การให้คนเก่งเข้ามาเป็นครูมากขึ้น การเพิ่มขวัญกำลังใจให้ครู รวมถึงการมอบนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอีกหลายประการ ซึ่งการดำเนินนโยบายดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่น่าพอใจ ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ การทุ่มเทแรงกาย กำลังและสติปัญญาของผู้บริหาร และข้าราชการทุกคนของ ศธ.ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่สำคัญเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและร่วมใจทำงานด้วยความเสียสละด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาในทุกๆ ด้าน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ในโอกาสเริ่มพุทธศักราชใหม่ ปี ๒๕๕๓ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลให้ชาว ศธ.ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง และมีพลังในการปฏิบัติงานเพื่อชาติบ้านเมืองของเราสืบไป.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

   
 

รมว.ศธ.นำผู้บริหาร ข้าราชการทุกสังกัดร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสปีใหม่ ๒๕๕๓

 
   
 

ที่ปรึกษา รมว.ศธ."สุนิติ์ ทีวะเวช"

เลขานุการ รมว.ศธ. "บุณย์ธีร์ พานิชประไพ"

 
   
 

ผู้บริหาร ๕ องค์กรหลัก มอบของขวัญให้ รมช.ศธ.ทั้ง ๒ ท่าน

 
   
 

ข้าราชการ ศธ.รับพรปีใหม่จากรัฐมนตรี

 
   
 

รมว.ศธ.มอบรางวัลให้นักแสดง ก่อนที่จะจับสลากมอบของขวัญ

 
   
   
 

ปีนี้มีแต่ข้าราชการสาวๆ ที่โชคดีได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีทั้ง ๓ ท่าน

 
   
   
 

ภาพ บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร , นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net