โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๔๕๖/๒๕๕๓
การวิจัยแนวทางการจัดสวัสดิการพัฒนาชีวิตครู

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้งระบบ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องนิทรรศการ โซนบี ศูนย์การประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


Office of the Minister / photographer: Nawarat Ramasuta

รมว.ศธ.กล่าวในพิธีเปิดมีใจความตอนหนึ่งว่า ศธ.จะพัฒนาการใช้ครูให้ตรงกับการเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้ได้ เพราะในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ศธ.จึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งพัฒนาครู เพราะครูเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา โดยจะเร่งพัฒนาครูทั้งระบบ ครูสอนภาษาอังกฤษ ดึงผู้ที่เรียนจบสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี มาเป็นครู โดยให้ทุนศึกษา ๒ ปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔ ในปีแห่งคุณภาพ

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

454 การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA  
452 ตลาดการศึกษาออนไลน์ NOE Plaza  
451 มิติใหม่การวัดและประเมินผล  
450 ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
446 ศธ.ร่วมใจสู้ภัยหนาว  
443 ผลประชุมองค์กรหลัก  
442 ความพึงพอใจต่อผลงานรัฐมนตรี  
438 ผลประชุม กนป.  
436 การประชุมบอร์ด สสค.  
434 ต้อนรับนักเรียนและครู 10 ประเทศอาเซียน  

425 มอบนโยบายที่นครสวรรค์

 
419 กองทุนพัฒนาครูฯ  

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

รมว.ศธ.กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า ครูไม่ได้ต้องการเงินซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่ครูต้องการเกียรติยศของความเป็นครูเพื่อจูงใจให้ครูได้ทำงานอย่างสมศักดิ์ศรี อย่างไรก็ตาม ครูก็จะต้องมีชีวิตอย่างครู ที่ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทำหน้าที่ความเป็นครูด้วยความภาคภูมิใจ การวิจัยครั้งนี้ รมว.ศธ.ขอให้ช่วยคิดหาวิธีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของครู การสร้างสถาบันครูให้มีความเข้มแข็งและมีมาตรฐานในวิชาชีพที่ช่วยส่งเสริมเกียรติยศของครู โดยมีความคาดหวังจากการวิจัย ๓ ประการ ดังนี้ ๑ การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาสวัสดิการของครู ๒.การศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิภาพครู ๓.การส่งเสริมความมั่นคงของครู

โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั้งระบบ เป็นโครงการที่ สกสค.ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทีมงานวิจัยมหาวิทยาลัยภาคี ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพในการจัดทำข้อมูลเพื่อให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งประเมินแนวทางการจัดระบบสวัสดิการในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จโดยได้เชิญครูจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ มาร่วมให้ข้อมูลเชิงระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งศึกษารวบรวมระบบสวัสดิการครูในปัจจุบัน และความต้องการสวัสดิการของครูพร้อมจัดกลุ่มความต้องการได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเมื่อรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สกสค.จะนำวิธีการและข้อมูลเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการ เพื่อยกระดับชีวิตครูอย่างเป็นระบบ โดยโครงการศึกษาวิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลมาแล้ว ๔ ครั้ง ได้แก่ ที่ จ.สุพรรณบุรี อุบลราชธานี เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ


นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้เป็นประธานเปิดโครงการรินน้ำใจช่วยเหลือครูผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบเงินช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จำนวน ๓,๐๐๐ คนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายหลักข้อ ๗ ของ ศธ. คือการสร้างขวัญกำลังใจครู เพื่อแสดงความร่วมมือที่จะสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ สร้างพลังความรัก ความสามัคคี และเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน
ภาพ นวรัตน์ รามสูต

รมว.ศธ.กล่าวว่า เมื่อเกิดอุทกภัยก็ได้สั่งการให้ส่วนราชการใน ศธ.และหน่วยงานในกำกับ รวมพลังเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และสถานศึกษา ตั้งแต่ในระยะเร่งด่วนและภายหลังน้ำลด ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆได้ตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์และจัดหาอาหารให้กับผู้ประสบภัย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาในชุมชน อาชีวศึกษาจัดสุขาลอยน้ำ เรือท้องแบน และออกหน่วย Fix IT Center ซ่อมสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหาย สพฐ.ดูแลนักเรียนและครูในสถานศึกษา โดยได้จัดงบประมาณเร่งด่วนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือครูและสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำลูกเสือร่วมเก็บกวาด ทำความสะอาดสถานศึกษา สช.จัดช่างเสริมสวยมาตัดผม เพื่อคลายความตึงเครียด รวมทั้ง กศน. สกสค. และคุรุสภา ได้ร่วมมือกับ ศธ.อย่างจริง โดยเดินทางออกไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนและสถานศึกษาที่ถูกน้ำท่วมในทุกภูมิภาค ซึ่ง รมว.ศธ.เชื่อว่า พลังของน้ำใจและความช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งกัน จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไป

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net