โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๖๖/๒๕๕๓
ปิดการประชุมสัมมนาโรงเรียนในฝัน รุ่น ๑-๒ และรุ่น ๓

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาโรงเรียนในฝัน รุ่น ๑-๒ และรุ่น ๓ (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) "Symposium และประกาศเกียรติคุณต้นแบบโรงเรียนในฝัน" เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

รมว.ศธ.กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือว่าสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่รัฐบาลตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิรูปการศึกษา ภายใต้หลักการแนวคิดที่จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษาของไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตามต้นทุนของสถานศึกษาแต่ละระดับ ทั้งสถานศึกษาในระดับมาตรฐานสากล ๕๐๐ โรง ระดับอำเภอที่จะก้าวสู่การเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอ ๒,๕๐๐ โรง นอกจากนั้นช่วงที่ตนเข้ามาบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายที่จะสร้างความสมดุลของสถานศึกษาให้เป็นจริงตามสภาพของสังคม โดยสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน ขยายโอกาสของผู้เรียน จึงได้มีนโยบายโรงเรียนดีประจำตำบลเกิดขึ้น โดยนำร่องในปีนี้ ๑๘๒ โรง และจะเพิ่มเป็น ๗,๔๐๙ โรงเรียน

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สพฐ.

   
263 รายชื่อ รร.ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพฯ  
259 รับมอบอาคารปทุมคงคา 110 ปี  
257 ุน 7 สีช่วยชาวบ้านสานฝันการศึกษา  
255 คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน  
248 พบรอง ผอ.สถานศึกษา เขตพื้นที่มัธยมฯ  
243 เขตพื้นที่มัธยมศึกษา  
235 เตรียมความพร้อมกฎหมายแยกเขตมัธยมศึกษา  
223 ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเท ครั้งที่ 2  
219 Roadmap ขับเคลื่อนการเรียนการสอน  
209 ให้นโยบายสมาคมฯ รร.อนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย  
203 สมาคม กก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าพบ รมว.ศธ.  
201 ศธ.จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สพฐ.

Bookmark and Share

ซึ่งเท่ากับว่าหากเราขับเคลื่อนโรงเรียนดีทั้งระดับสากล อำเภอ และตำบล รวมแล้วกว่า ๑๐,๐๐๐ โรง หรือเท่ากับ ๑ ใน ๓ ของโรงเรียน สพฐ.ที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ จะถือเป็นการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนให้แก่ชุมชนต่างๆ และดึงท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้นด้วย และจะช่วยให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เด็กไทยเรียนดีขึ้น เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลโลกที่เข้มแข็งต่อไปด้วย

รมว.ศธ.ได้กล่าวแสดงความชื่นชมโรงเรียนดีประจำอำเภอทั้ง ๓ รุ่น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาจนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และหวังว่าหากเรารักษาคุณภาพในด้านต่างๆ เอาไว้ เช่น คุณภาพนักเรียน ครู สื่อ แหล่งเรียนรู้ อนามัย สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ ฯลฯ จนสามารถเป็นต้นแบบที่จะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ต่อไปด้วยแล้ว จะช่วยทำให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพการศึกษาแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าแม้จะมุ่งพัฒนาโรงเรียนดีประจำอำเภอหรือตำบล แต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบท เพราะในปีนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณรายหัวให้นักเรียนเหล่านี้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ฝากให้โรงเรียนดีประจำอำเภอช่วยเป็นพี่เลี้ยงแก่โรงเรียนดีประจำตำบลด้วย เพราะโรงเรียนดีประจำตำบล ๑๘๒ โรงในปีนี้ยังอยู่ในช่วงระยะปรับตัว การที่ให้เป็น Coaching เพื่อให้โรงเรียนกลุ่มนี้เป็นจุดเชื่อมที่ใกล้ชิดที่สุดกับชุมชน และหวังว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมมือกันจัดการศึกษา นอกจากจะให้นักเรียนของเราเป็นคนเก่งแล้ว ต้องเป็นคนดี ทั้งยังขอให้โรงเรียนเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ "ใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น" ตามที่รัฐบาลได้เน้นไว้โดยตลอด

โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้มอบโล่ขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนในฝัน มอบเกียรติบัตรผู้ทรงคุณวุฒิ มอบโล่แก่ประธานตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน มอบโล่ขอบคุณ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งมอบป้ายรับรองโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจนเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอต้นแบบ

   
   
   
   
 

ภาพ ภาณุ วงษ์ถาวรเรือง

 

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โรงเรียนในฝันเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๙๒๐ โรง รุ่นที่ ๒ จำนวน ๘๖๕ โรง รุ่นที่ ๓ หรือโรงเรียนดีประจำอำเภอ จำนวน ๘๔๑ โรง รวมทั้งสิ้น ๒,๖๒๖ โรงเรียน ผลการประเมินในสองรุ่นที่ผ่านมาพบว่าเป็นสามารถโรงเรียนต้นแบบได้ ในขณะที่บางโรงเรียนสามารถพัฒนาเข้าสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ถึง ๑๒๔ โรง เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการ การปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งทำให้มีโรงเรียนอื่นๆ มาศึกษาดูงานความสำเร็จเป็นจำนวนมาก กล้าพูดได้ว่าทั้งหมดเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอ และในปีนี้ได้มอบป้ายรับรองโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจนเป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอต้นแบบแล้วอีก ๓๖๓ โรง.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2009 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net