โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ผลประชุม ก.พ.อ.

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุม ก.พ.อ.เห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นทุนในการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย 5,000 ทุน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ปี  (30 กรกฎาคม)

บรรยายการผลิตครู

รมว.ศธ.บรรยายพิเศษในการประชุม
มศว วิชาการ "การผลิตครูเพื่อปฏิรูป
การเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย"
(29 กรกฎาคม)

เกณฑ์สรรหาผู้บริหาร รร.

ศธ.หารือหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดเลือก
เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพฐ.
(28 กรกฎาคม)

ผลประชุมบอร์ด กศน.

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
สนับสนุน และประสานความร่วมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
(28 กรกฎาคม)

ราชกิจจาฯ ที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2550
(28 กรกฎาคม)

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติร่างกฎ ก.ค.ศ.การจัดประเภท
ตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ