โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ผลประชุมองค์กรหลัก

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง (1 มิถุนายน)

ผลประชุม คกก. DLIT

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ครั้งที่ 4/2558
(31 พฤษภาคม)

ตรวจเยี่ยมมหิดลวิทยานุสรณ์

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรก
ของประเทศ (30 พฤษภาคม)

ผลประชุม กรอ.อศ.

ผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุ
กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษา (28 พฤษภาคม)

ผลประชุม ก.ค.ศ.

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ครั้งที่ 6/2558 (28 พฤษภาคม)

ผลประชุม ก.พ.อ.

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ครั้งที่ 5/2558 (28 พฤษภาคม)

   

 

Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ