โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

ห้องประชุมราชวัลลภ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2558 (5 มีนาคม)

ภารกิจ รมช.ศธ.ที่โคราช  

รมช.ศธ."กฤษณพงศ์ กีรติกร" บรรยายพิเศษ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(5 มีนาคม)

นโยบายอาชีวศึกษา

ความก้าวหน้านโยบายการอาชีวศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสายสามัญ
คู่ขนานกับสายอาชีพ และการขยายโครงการ
อาชีวะจิตอาสา
(4 มีนาคม)

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้งประเด็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(3 มีนาคม)

เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

รมว.ศธ.เปิดเผยถึงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
(3 มีนาคม)

กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์

สกอ.จัดการประชุมสัมมนาการพัฒนากำลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ
(3 มีนาคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ