ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางสัมพันธ์

น้อมบุญลือ

นางกรรณิกา

เสนาคำ
นางนฤมล
หวังกิจธรรม
น.ส.สุมณฑา
ถมแก้ว
น.ส.พรมนันท์
เตียวเจริญชัย
นางจิราภรณ์
คงเมือง
น.ส.จุฑามาศ
ทัศสุวรรณ
น.ส.อุไร
ผุดพัฒน์
นางเกษร
เสียงเพราะ

 

กลุ่มกฎหมายปฏิบัติราชการและคดี
นายอวยชัย
โชคบุณยสิทธิ์
นางทัศนา
พงศ์อร่าม
นายวชิรพันธ์
นาคก้อน
นายสิทธิศักดิ์
ไม้สนธิ์
นายอภัยบูลย์
พวงคำ
นายอธิราช
พงษ์เสนา
นายสนอง
รังษี

 

 

กลุ่มร้องทุกข์และขอความเป็นธรรม
นายสุธา
วิจักขณ์สุรการย์
ว่าที่ ร.ต.ทรงยศ
พรานเนื้อ
น.ส.กิตติมา
น้ำเงิน
น.ส.นภนัฏ
นวลใย
นายวุฒิชัย
ธรรมยา
   
   

 

กลุ่มวินัยและอุทธรณ์
นายสุวิทย์
อินทุรัตน์
น.ส.สุชฎา
จันทรวงศ์
นายเทพ
หอมขจร
นายบัณฑิต
เรืองศรี
นายบุญคุ้มพงศ์
จิตนิธิสกุล
นายสุชัย
ลี้วิไลกุลรัตน์

 

 

 

กลุ่มกฎหมายการศึกษา
 
นายปัญญา
ประเสริฐศรี
นายโกวิท
คูพะเนียด
นายอาทร
ทองสวัสดิ์
นายณัฐชัย
ใจเย็น
น.ส.สุปิญาภา
วิภาคะหรรษา
นายอนุกูล
สุนทรพงษ์
นายธิติวัฒน์
แก้วคง
น.ส.ภูริฉัตร
พิลาทา
   
 ยินดีต้อนร้บสู่เว็บไซต์สำนักนิติการ  

 

 
นายสมชัย  ไหลสุพรรณวงศ์
นายสมชัย   ไหลสุพรรณวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักนิติการ
 
 
 
นางสุธาวดี   เศขรฤทธิ์
นางสุธาวดี   เศขรฤทธิ์
นิติกรเชี่ยวชาญ