กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพือเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๕
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและเทียบระดับการศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎกระทรรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา   พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน
มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใน ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ. ๒๕๔๙
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ม. ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรา
กำลังทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๑ (๑๑ เมษายน ๒๕๕๑)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา  การเลือกกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการในคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการในคณะกรรมการ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการในคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้น จากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวรงว่าด้วยการจัดการึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖
กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะของงานที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริม  สนับสนุนและประสาน
ความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงาน
และกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
 ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักนิติการ สป.