ยินดีต้อนร้บสู่เว็บไซต์สำนักนิติการ  
การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการของสถานศึกษา

 แผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
 แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แผนพัฒนากฎหมายของสำนกงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือน
ในอัตรากำลังทดแทน  พ.ศ. ๒๕๕๑ (๑๑ เมษายน ๒๕๕๑)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕ ก.พ. ๕๑)
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕ ก.พ. ๕๑)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕ ก.พ. ๕๑)
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕ ก.พ. ๕๑)
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (๖ ก.พ. ๕๑)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๐ ก.พ. ๕๑)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ (๓ มี.ค. ๕๑)
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๔ มี.ค. ๕๑)
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕ มี.ค. ๕๑)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๖ มี.ค. ๕๑)
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ (๗ มี.ค. ๕๑)

ลำดับผู้เข้าชม
 
Web Page Hit Counter