ยินดีต้อนร้บสู่เว็บไซต์สำนักนิติการ
 
แผนนิติบัญญัติ พ.ศ. 2552 - 2554
- นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วน
- นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงของรัฐ
- นโยบายที่ ๓ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
- นโยบายที่ ๔ นโยบายเศรษฐกิจ
- นโยบายที่ ๕ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นโยบายที่ ๖ นโยบายวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
- นโยบายที่ ๗ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- นโยบายที่ ๘ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   
  แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 

สำนักนิติการ  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นำการพัฒนาและให้บริการด้านกฎหมาย

 

 
 
  1. ดำเนินการทางกฎหมาย
  2. พัฒนากฎหมาย
  3. สนับสนุนงานกฎหมาย
   

 

 

ลำดับผู้เข้าชม
Web Site Counters
เริ่ม 1 ตุลาคม 2551
 
  ค่านิยมสำนักนิติการ
  L =  Lawful   ถูกต้องตามกฎหมาย   
  E = Efficiency  ประสิทธิผลได้ประโยชน์คุ้มค่า
  G = Good Service  การให้บริการที่ดี
  A = Accountability   มีสำนึกรับผิดชอบ
  L = Learning   เรียนรู้อยู่เสมอ