Home Section Blog ประชาสัมพันธ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/54

สถิติการเข้าชมเว็บ

Content View Hits : 605460

Like

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/54 PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2

 

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๔) ในตำแหน่งดังนี้

     ๑. ครู คศ. ๔ ในสังกัดสำนักงาน กศน. และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สป.

     ๒. ครู คศ. ๑ – ๓ ในสังกัดสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สป.                 

     จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการดังนี้

     ๑. สำรวจจำนวนข้าราชการครู ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ คศ. ๔-๕ และ คศ. ๑-๓ เพื่อนำมาคำนวณโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนจำนวนหนึ่งขั้นไม่เกินร้อยละ ๑๕ ตามแบบที่กำหนดและส่งมายังสำนักอำนวยการ สป. ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔

     ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๔๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑

     ๓. ให้นำผลการบันทึกคุณงามความดี ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๘  ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ มาประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

     ๔. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครู ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.๒๕๕๓

     ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน พิจารณากลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้ที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้นหนึ่งขั้น ครึ่งขั้น รอการเลื่อนหรืองดการเลื่อนขั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนด

     ๖. แจ้งผลการพิจารณาผู้สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลรับผิดชอบงานราชการของหน่วยงานนั้น ๆ และส่งมายังสำนักอำนวยการ สป. ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔

     ๗. ให้นำระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๒/๑๐๘๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๑

     ๘. ให้หน่วยงานเรียงลำดับที่ของผู้ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้อยู่ในกลุ่มของจำนวนขั้นที่ขอเลื่อนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละกรณีที่ขอเลื่อนขั้น       ตามแบบที่กำหนด

     ๙. กรณีที่ข้าราชการผู้ใดหลังจากแจ้งผลการพิจารณาแล้ว มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้แจ้งสำนักอำนวยการ สป. โดยด่วน เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

     อนึ่ง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ         คศ.๓ – คศ.๔ ที่ได้ปรับให้รับเงินเดือนตามนัย ข้อ ๒ ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.๒๕๕๓     ไปแล้วนั้น ขอให้เลื่อนขั้นเงินเดือนในอันดับที่ได้ปรับต่อไป

 

**รายละเอียดเอกสารดังแนบ**

    1) สั่งเลื่อนเงินเดือนครู 54 

    2) ตัวอย่างแบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือน 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
FOOTER_LINE1
FOOTER_LINE2