Home

สถิติการเข้าชมเว็บ

Content View Hits : 605328

Who's Online

We have guests online

Like

 
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 18 ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2558 

**แก้ไขใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม**


LAST_UPDATED2
 
รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
LAST_UPDATED2
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
LAST_UPDATED2
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา
LAST_UPDATED2
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สป.
 
คลังหนังสือเวียน ก.พ. PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
คลังหนังสือเวียน จากสำนักงาน ก.พ. รวบรวมหนังสือเวียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามหัวข้อต่างๆ การพัฒนาข้าราชการ การบรรจุ การแต่งตั้ง วินัย อุทธรณ์ การเลื่อนตำแหน่ง การนับเวลาราชการ การดำรงตำแหน่ง การบรรจุกลับ การกำหนดอัตราเงินเดือน การโอน การย้าย การรับรองคุณวุฒิ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 , 2 PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป.ศธ. 
(ประกาศใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป)
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน KPI (จากสำนักงาน ก.พ.)

 1) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (.pdf) 
 2) เอกสารประกอบการประเมิน(เอกสารหมายเลข 1-4) (.doc) 

      *** ....เพิ่มเติม.... ***

LAST_UPDATED2
Read more...
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กพร. PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
ให้ นายวรัท  พฤกษากุลนันท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
 
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2

ว6/2558 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ว7/2558 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

LAST_UPDATED2
 
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์กร PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์กร สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่ 20 ก.ค. - 28 ส.ค. 2558
1) แบบสอบถาม ความต้องการในการฝึกอบรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) แบบสำรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับความผาสุก และความผูกพัน ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

3) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2280 2863 ภายใน 1178

LAST_UPDATED2
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
LAST_UPDATED2
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
LAST_UPDATED2
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
LAST_UPDATED2
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ราย นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
การอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
การอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ : การบริหารตำแหน่งและการวางแผนกำลังคน
LAST_UPDATED2
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายไกรศร และนายธนาวุฒิ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ราย นายไกรศร คงสกุล และนายธนาวุฒิ ตรงนิตย์
 
คำขวัญสำนักอำนวยการ สป. PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2

สำนักอำนวยการ สป. มีคำขวัญเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมในเรื่องการมีจิตมุ่งบริการ Service Mind

"ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ"

 
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป. PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป. พ.ศ.2558
 
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
ผลการคัดเลือกข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
«StartPrev123456NextEnd»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
FOOTER_LINE1
FOOTER_LINE2