พุธ, ๐๒ ก.ย. ๒๕๕๘
You are here: Home

สำหรับสมาชิกสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๐ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๙ น.
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ราย นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
การอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ : การบริหารตำแหน่งและการวางแผนกำลังคน
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑๗ น.
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายไกรศร และนายธนาวุฒิ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ราย นายไกรศร คงสกุล และนายธนาวุฒิ ตรงนิตย์
 
คำขวัญสำนักอำนวยการ สป. PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

สำนักอำนวยการ สป. มีคำขวัญเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมในเรื่องการมีจิตมุ่งบริการ Service Mind

"ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ"

 
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป. PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป. พ.ศ.2558
 
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
ผลการคัดเลือกข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป.ศธ. (ประกาศใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

1) หนังสือที่ ศธ 0201.4 ..... (.pdf)

2) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (.pdf)

3) เอกสารประกอบการประเมิน(เอกสารหมายเลข 1-4) (.doc)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๑ น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดของ น.ส.ผุสดี เขตสมุทร PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดของ น.ส.ผุสดี เขตสมุทร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ
1) แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานบุคคล : กรณีการย้ายและเลื่อนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
2) การพัฒนาระบบหมุนเวียนงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๔๒ น.
 
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๑ น.
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๔ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สป.
 
คลังหนังสือเวียน ก.พ. PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
คลังหนังสือเวียน จากสำนักงาน ก.พ. รวบรวมหนังสือเวียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามหัวข้อต่างๆ การพัฒนาข้าราชการ การบรรจุ การแต่งตั้ง วินัย อุทธรณ์ การเลื่อนตำแหน่ง การนับเวลาราชการ การดำรงตำแหน่ง การบรรจุกลับ การกำหนดอัตราเงินเดือน การโอน การย้าย การรับรองคุณวุฒิ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 , 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป.ศธ. 
(ประกาศใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป)
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน KPI (จากสำนักงาน ก.พ.)

 1) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (.pdf) 
 2) เอกสารประกอบการประเมิน(เอกสารหมายเลข 1-4) (.doc) 

      *** ....เพิ่มเติม.... ***

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๑๖ น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กพร. PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ให้ นายวรัท  พฤกษากุลนันท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
 
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ว6/2558 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ว7/2558 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๐๒ น.
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มาเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มาเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๐๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
 
UNDO ข้าราชการผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เอกสารบรรยายโครงการ UNDO สำหรับข้าราชการผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด และวิธีคำนวณเปรียบเทียบ กบข. กับบำนาญตาม พรบ. 2494 (excel)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๕๗ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL