พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  โดย  นายบุญรัตน์  วงศ์ใหญ่  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า  รัฐบาลมีนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ระดมความคิดหาแนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงศึกษาธิการ  เช่น  โครงงานของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา  ผลงานวิจัย/ตำราของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา  นำมาประยุกต์เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา  โดยนำไปจดทะเบียนและพิมพ์เผยแพร่  ซึ่งคุณค่าทางสมองที่คิดสามารถแปรเป็นมูลค่าได้  การประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพนักงาน  บุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในอันที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์  การคุ้มครองสิทธิ  นำไปใช้ประโยชน์ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
 

                    การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา  โดย  นางพวงรัตน์  อัศวพิศิษฐ์  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  และนายรินทร์  พสุนธราธรรม  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในลิขสิทธิ์

                    ทรัพย์สินทางปัญญา  (Intellectual  property)  เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จและเป็นตัวบ่งชี้ถึงความมีประสิทธิภาพและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ทั้งนี้นอกจากจะเป็นฐานวิชาความรู้และนวัตกรรมแล้ว  ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำมาใช้เป็นปัจจัยสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลาดโลก

   

                    การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน  เกิดจากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้มี  "นโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน"  ขึ้น  โดยมอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดำเนินการตามนโยบาย  จึงได้จัดทำโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนเพื่อสร้างเอกสารให้กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จดทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลไว้  สามารถใช้เอกสารแสดงสิทธิเหล่านั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ  และนำทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างสูงสุด  และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการคิดค้นสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น  และเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชน  เพื่อให้เกิดการสร้างงาน  สร้างรายได้  และการกระตุ้นให้มีผู้ประกอบการรายใหม่  ส่งผลให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

     
     
     
     
     

                    ในปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนแล้ว 3 สถาบันการเงิน  ได้แก่  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (SME  BANK), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  (มหาชน)  และธนาคารออมสิน  โดยได้กำหนดประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้  3  ประเภท  คือ  เครื่องหมายการค้า  สิทธิบัตร  และลิขสิทธิ์  รวมถึงความเหมาะสมของแผนงานใช้เงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ได้จาก  "แผนธุรกิจ"  (Business  Plan  หรือ  Proposal)  ของผู้ประกอบการ
 

HOME