นิยาม
                            e - Procurement  เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เช่น
การตกลงราคา  การสอบราคา  การประกวดราคา  และการจัดซื้อรวมแบบออนไลน์  รวมถึงการลงทะเบียนบริษัทผู้ขาย  การทำ e - Catalogue 
รวมถึงการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อที่เป็น Web Base Application  เพื่อทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คือ  ใช้ระยะเวลาน้อยลง  ได้สิ่งของที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม  เพิ่มความโปร่งใส  และสามารถติดตาม
ตรวจสอบกระบวนการทำงานได้  ทำให้เกิดความยุติธรรมต่อภาคธุรกิจ  และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ขาย
                            e - Auction  หมายถึง  การจัดหาพัสดุซึ่งเกิดจากการรวมความต้องการจัดซื้อพัสดุในปริมาณมาก (Demand Aggregation)
ทำให้คำสั่งซื้อมีมูลค่าสูงจนสามารถจัดการประมูลได้  ราคาของสินค้าที่ทำการประมูลประเภทนี้ จะเกิดจากการเสนอราคาแข่งขันของผู้ขาย
ในแต่ละครั้งด้วยการประมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในการทำการประมูลแบบ  e - Auction นี้  ตลาดกลางฯ  จะต้องเป็นผู้จัดการประมูล
ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านนี้มาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการประมูลและให้คำแนะนำในการจัดซื้อ
                            e - MarketPlace Service Provider  หมายถึง  ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MarketPlace)  ที่ทำหน้าที่
เป็นผู้จัดการประมูล  และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  รวมทั้งจัดหาผู้ขายสินค้าเพิ่มเติมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีศูนย์กลาง
การติดต่ออยู่ที่เว็บไซต์ของตลาดกลาง

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 ตุลาคม 2545
เรื่อง  ให้สนับสนุนระบบ  e - Auction
*  ให้กระทรวง  ทบวง  กรม  เริ่มดำเนินการจัดซื้อพัสดุภัณฑ์ในรูปแบบ  e - Auction  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
*  ทุกกระทรวง  ทบวง  กรม  จะต้องมี Website  ของตนเองและมีการจัดซื้อในรูปแบบ e - Auction  อย่างน้อย 1 รายการ ภายในเดือน
     ธันวาคม 2545  และให้รายงานผลทุก 3 เดือน  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นไป
*  แก้ไขระเบียบพัสดุฯ  ให้สนับสนุน e - Procurement

วัสดุครุภัณฑ์ที่ควรพิจารณา
                            คุณสมบัติที่สำคัญของวัสดุครุภัณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาในการทำ e - Auction  คือ เป็นวัสดุครุภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกัน
เช่น  คอมพิวเตอร์  กระดาษ  วัสดุสำนักงาน  การเช่ารถยนต์  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

คุณสมบัติและหน้าที่หลักของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MarketPlace Service Provider)
                            *  จัดหา  Infrastructure  ตลอดจนระบบสำรองฉุกเฉินต่าง ๆ สำหรับการทำ e - Auction  ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ที่ศูนย์ฯ กำหนดไว้
                            *  จัดอบรมผู้ขายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำ e - Auction  ตลอดจนการใช้โปรแกรม
                            *  ให้บริการรับวาง Catalogue  สินค้าของผู้ขายทุกรายที่ผ่านการลงทะเบียนจากศูนย์เรียบร้อยแล้ว โดยตลอดสามารถ
คิดค่าบริการ  และค่านายหน้าได้ไม่เกินอัตราที่ศูนย์ฯ กำหนด (อาจยกเลิกถ้ามีการแข่งขันใน e - MarketPlace)
                            *  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าตลอดจนวิธีประมูลที่เหมาะสมแก่ผู้ซื้อ
                            *  จัดทำรายงานการดำเนินงานให้แก่ศูนย์ฯ และผู้ซื้อทุกครั้งหลังจากมีการทำการประมูล (e - Auction)
                           *  จัดทำรายงานการดำเนินงานให้ศูนย์ฯ และผู้ซื้อทุกครั้งหลังจากมีการทำการประมูล (e - Auction)
                            *  ให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่คิดค่าบริการ

                            ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Procurement)  โดยกระบวนการ e - Procurement  จะเริ่มตั้งแต่การจัดทำ
รายละเอียดข้อมูลสินคา (e - Catalog)  การคัดเลือกผู้ค้าและสินค้า (e - Sourcing)  การขอให้ผู้ค้าเสนอราคาและเงื่อนไข (e - RFP (Request for 
Proposal) e - RFQ (Request for Quotation)  การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)  และการชำระเงิน (e - Payment)  เป็นต้น  
ซึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Procurement)  คือ  การจัดหาผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e - MarketPlace Service Provider)  ทำหน้าที่เสาะหาผู้ขายสินค้าหรือผู้ค้า (Suppliers) และบริการจัดซื้อสินค้าตามความต้องการ
ของลูกค้า (Buyers)  ผ่านตลาดกลางอิเล้กทรอนิกส์ (e - MarketPlace)  ที่ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบราคาของสินค้าหรือบริการที่ประหยัดที่สุด
ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
                            โดยคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  คณะที่ 5 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)  ได้มีมตินำเสนอขออนุมัติหลักการ
รวม 2 ข้อ  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545  ดังนี้ คือ
                            1.  อนุมัติหลักการให้มีการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  คณะที่ 5 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
                            2.  อนุมัติหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. .....  และร่างประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง  การกำหนดแนวทาง  ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ  โดยให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  คณะที่ 5 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
ไปพิจารณาและปรับปรุงร่างระเบียบฯ  และร่างประกาศฯ  แล้วดำเนินการต่อไป
                            ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี  พันตำรวจโททักษิณ  ชินวัตร  ได้อนุมัติในหลักการดังกล่าวข้างต้น  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545
โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดแนวทาง  ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการ
จัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ...
ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
การกำหนดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดหาพัสดุ
ในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)


                            โดยที่คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้กำหนดให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)  ได้อีกวิธีหนึ่ง
                            ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินการและขั้นตอนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
                            ข้อ 1  ประเภทพัสดุที่จัดหา
  
                                     ให้เป็นพัสดุประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  วัสดุสิ้นเปลือง  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง  เช่น
เครื่องพิมพ์  เป็นต้น  การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  และการรักษาความปลอดภัย
                           
ข้อ 2  วงเงินการจัดหาพัสดุ
  
                                     ให้มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่จะดำเนินการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้ง จะต้องมีวงเงิน
รวมกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
  
                         ข้อ 3  การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e - MarketPlace Service Provider)
  
                                     สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  จะร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย
พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
การจัดประมูลแก่ส่วนราชการ
                            ข้อ 4  ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ  ประกอบด้วย
  
                                     (1)  การวางแผนจัดหาพัสดุ
                                                (1.1)  รวบรวมความต้องการใช้พัสดุตามที่กำหนดในข้อ 1  จากส่วนราชการ ทั้งในระดับกรม หรือ
ระดับกระทรวง  ทั้งนี้  เพื่อให้มีวงเงินในการจัดหาพัสดุเป็นไปตามนัยข้อ 2
                                                (1.2)  จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะการใช้งานและผลการจัดหาพัสดุ ตามนัยข้อ 1
ครั้งที่ผ่านมา  เพื่อเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาอนุมัติการจัดหาพัสดุ  โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (คณะกรรมการ e - Auction)
                                        (2)  คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (คณะกรรมการ e - Auction)
                                                (2.1)  องค์ประกอบคณะกรรมการ e - Auction  ประกอบด้วย  เลขานุการกรม  หรือผู้อำนวยการกองคลัง
แล้วแต่กรณี   เป็นประธานกรรมการ   กรรมการอย่างน้อย  2  คน    ประกอบด้วย    ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ
ผู้แทนส่วนราชการที่ต้องการจัดหาพัสดุ  และให้หัวหน้าพัสดุของส่วนราชการเป็นกรรมการและเลขานุการ  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
ได้ตามความจำเป็น
                                                (2.2) แจ้งรายละเอียดของพัสดุ  ปริมาณ และวงเงินที่จะจัดหาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  เพื่อร่วมประสานงานในการจัดประมูลต่อไป
                                        (3)  การประกาศเชิญชวนผู้ค้า
                                                ให้คณะกรรมการ e - Auction  จัดทำประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมการประมูลผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์จัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ  WWW.gprocurement.or.th  กรมประชาสัมพันธ์ WWW.prd.go.th  องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย WWW.mcot.or.th
และเว็บไซต์ของส่วนราชการที่ต้องการจัดซื้อ  รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  โดยให้มีระยะเวลาการประกาศไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทำการ
                                        (4)  การรวบรวมรายชื่อผู้ค้า
                                                ให้คณะกรรมการ e - Auction  รวบรวมรายชื่อผู้ค้าจากตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  และผู้ขายอื่น ๆ ที่แสดง
ความจำนงเข้าร่วมการประมูลกับคณะกรรมการ e - Auction
                                        (5)  การคัดเลือกผู้ค้า
                                                ให้คณะกรรมการ e - Auction  ดำเนินการ ดังนี้
                                                (5.1)  กำหนดมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำของผู้ค้า (Pre - qualification)  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ค้า
ที่มีความสามารถในการให้บริการจัดหาพัสดุตามที่กำหนด
                                                (5.2)  กำหนดวิธีการคัดเลือกผู้ค้า และรายละเอียดของเอกสารทางด้านเทคนิค
                                                (5.3)  จำนวนผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกทางเทคนิคจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ราย  มิฉะนั้น จะต้องจัดทำ
รายงานสรุปเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดประมูลใหม่
                                                (5.4)  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่มีมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ
ส่วนราชการ
                                                (5.5)  กำหนดวัน เวลา และสถานที่  พร้อมทั้ง  เงื่อนไขการประมูล  ได้แก่  วงเงิน  การจัดหา ระยะเวลาประมูล
ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ  และช่วงเวลาประมูลสุดท้ายก่อนปิดการประมูล  เป็นต้น
                                                (5.6)  ให้มีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของพัสดุที่จะจัดหา และรายละเอียดการประมูลพร้อมทั้ง
เงื่อนไขแก่ผู้ค้า
                                                (5.7)  ให้แจ้งตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการ  ดังนี้
                                                            (5.7.1)  อบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกทางเทคนิค
                                                            (5.7.2)  มอบ  User  ID  และ  Password  ให้แก่ผู้ค้า
                                                            (5.7.3)  ผู้ค้าลงนามในข้อตกลงในการประมูลร่วมกับส่วนราชการ ผู้จัดหาพัสดุ และตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์
                                                            (5.7.4)  ส่วนราชการ และผู้ค้าทดสอบการใช้ระบบประมูล
                                                (5.8)  ให้ตลอดกลางอิเล็กทรอนิกส์จัดประมูลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
                                        (6)  การประกาศผลผู้ชนะประมูล
                                                ให้คณะกรรมการ e - Auction  สรุปผลการประมูลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  พร้อมกับรายงานผลให้
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลังทราบ  เพื่อประกาศในเว็บไซต์  WWW.gprocurement.or.th
                                        (7)  การตรวจรับพัสดุ
                                                ให้ส่วนราชการดำเนินการตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                                        (8)  การบังคับใช้
                                                ให้ใช้กับส่วนราชการที่มีความพร้อมในการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                                                                                                            ประกาศ  ณ  วันที่                พฤศจิกายน  พ.ศ.  2545

 

                                                                                                                            (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)
                                                                                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. .....


                            โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545  มาตรา 10  และมาตรา 47  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม พ.ศ. 2545  มาตรา 12 และ มาตรา 161
คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังนี้
                            ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ....."
                            ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่                                                เป็นต้นไป
                            ข้อ 3  ให้ยกเลิกความในข้อ 4  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
                            "ข้อ 4  ให้ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้"
                            ข้อ 4  ให้ยกเลิกความในข้อ 11  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
                            "ข้อ 11  ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  เรียกโดยย่อว่า  "กวพ."  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธาน
กรรมการ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
 ผู้แทนสำนักงบประมาณ  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช.  ผู้แทนกรมวิเทศสหการ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งไม่เกิน
ห้าคนเป็นกรรมการ  และให้เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง  เป็นกรรมการและเลขานุการ กับให้ กวพ.  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
                            ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี  ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้
                            ข้อ 5  ให้เพิ่มความในข้อ 18  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในส่วน
วิธีการซื้อและจ้าง  ให้มีวิธีที่ 6  คือ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้
                            ข้อ 8  การซื้อหรือการจ้างกระทำได้ 6 วิธี  คือ
                                1.  .....
                                2.  วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลัเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด"

                                                                                                            ประกาศ  ณ  วันที่                พฤศจิกายน  พ.ศ.  2545

 

                                                                                                                                    นายกรัฐมนตรี


เมนูหลัก