แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ สำหรับหน่วยงาน
ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

                            สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ซึ่งมีการยุบเลิก  
ถ่ายโอนงาน ปรับลดขนาดของหน่วยงาน จัดตั้งหน่วยงานใหม่ รวมทั้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานอันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ที่ราชพัสดุของ
หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกับกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา  ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2545 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2545 มีผลให้ยกเลิกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

                            1.  หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่
แจ้งขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ 
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 14  ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุที่ประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อประโยชน์ในทางราชการ ถ้าที่
ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ทำความตกลงกับกรมธนารักษ์ แต่ถ้าที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ขอใช้ที่ราชพัสดุต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้ทำ
ความตกลงกับกรมธนารักษ์ และให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว
                            ให้กรมธนารักษ์ พิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการได้ตามความจำเป็น  โดยผู้ขอใช้
ที่ราชพัสดุต้องเข้าทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตภายในกำหนดสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต และกรมธนารักษ์จะกำหนด
เงื่อนไขอื่นตามที่กรมธนารักษ์เห็นสมควรก็ได้
                            ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุในกรณีดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องทำความตกลงกับ
กรมธนารักษ์ก่อน แต่เมื่ออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้กรมธนารักษ์ทราบทันที
                            (1)  การขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือบรรเทา
สาธารณภัย
                            (2)  การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างที่ทำการหรือบ้านพักหรือกิจการสาธารณูปโภค
  ตามหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์กำหนด

การขอใช้ที่ราชพัสดุ
                            ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นของรัฐ 
จะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
                            1.  แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
                            2.  รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ขอใช้
                            3.  คำขอตั้งงบประมาณหรือเอกสารแสดงการได้รับอนุมัติงบประมาณ
                            4.  แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงที่มีการขอใช้ทั้งแปลงและแสดงการใช้ประโยชน์ บริเวณใกล้เคียง 
โดยจังหวัดจะพิจารณาแผนผังดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพทำเลและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดและผังเมือง
                            5.  แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยขอให้มี มาตราส่วนถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและมีผู้ทรงคุณวุฒิรับรองผัง
                            6.  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ราชพัสดุและระยะห่างจากสถานที่สำคัญของจังหวัด
  เช่น ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอ 
สถานีตำรวจ เป็นต้น
                            7.  หนังสือยินยอมการให้ใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อน

                            2.  หน่วยงานที่ถูกยุบเลิก 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  แจ้งส่งคืนที่ราชพัสดุ
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล รักษา
ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 34 
ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุส่งคืนที่ราชพัสดุ ในกรณีดังต่อไปนี้
                           (1) เลิกใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
                            (2)  มิได้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามที่ได้รับอนุญาต
                            (3)  ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาต
                            (4)  ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต
                            (5)  เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุโดยมิได้รับอนุญาตก่อน
                            (6)  มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กรมธนารักษ์กำหนด
                            ในกรณีตาม (1)  ให้ส่งคืนกรมธนารักษ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้น
                            ในกรณีตาม (2) ถึง (6) ให้ส่งคืนกรมธนารักษ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดสามปีที่ได้รับอนุญาต  ให้ใช้หรือ
ครอบครอง หรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ให้ส่งคืนที่ราชพัสดุนั้น  แต่ถ้าผู้ใช้ที่ราชพัสดุยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ที่ราชพัสดุ
เพื่อประโยชน์ในทางราชการต่อไป  ให้ทำความตกลงกับกรมธนารักษ์ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ที่ครบกำหนดอนุญาตดังกล่าว
                            การส่งคืนที่ราชพัสดุ จะต้องจัดทำ แบบ ทบ. 6 และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
                            3.  หน่วยงานที่มีการถ่ายโอนงานและรับโอนงาน
   
                                     3.1  แจ้งข้อมูลให้กรมธนารักษ์ทราบ ตามแบบ ทบ. 12 โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการโอนงาน การรับโอนงาน 
การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดทำผังสังเขปประกอบ แบบ ทบ. 12
                                        3.2  หน่วยงานที่ถ่ายโอนงานแจ้งส่งคืนที่ราชพัสดุตามจำนวนที่หน่วยงานที่ถ่ายโอนไม่เคยใช้ประโยชน์ 
(กรณีนี้ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานประเภทที่ 2 หน่วยงานที่ถูกยุบเลิก)
                                        3.3  หน่วยงานที่รับโอนงาน หากประสงค์จะใช้ที่ราชพัสดุให้แจ้งขอใช้ (กรณีนี้ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงาน
ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่
                            4. 
หน่วยงานที่เปลี่ยนชื่อ แจ้งการเปลี่ยนชื่อให้กรมธนารักษ์ทราบ พร้อมทั้งยืนยันการใช้และครอบครองที่ราชพัสดุ
ตามแบบ ทบ. 12 (เหมือนข้อ 3.1)
                            5. 
หน่วยงานต่างกรม/กระทรวงมีการใช้อาคารร่วมกัน แจ้งข้อมูลให้กรมธนารักษ์ทราบ  ตามแบบ ทบ. 13 
ให้กรอกรายละเอียดในแบบแจ้งข้อมูลการใช้อาคารที่ราชพัสดุร่วมกัน และจัดทำผังสังเขป ประกอบแบบ ทบ. 13
                            จากแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ สำหรับหน่วยงานที่มีผลกระทบจากการ
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทาง 5 ข้อดังกล่าวข้างต้น


เมนูหลัก