การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

                            หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406/ว 113  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545  กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุน ให้ส่วนราชการให้ถือปฏิบัติขึ้นเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน  สอดคล้องกับฐานะการเงินของประเทศและเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อ้างอิง  สรุปได้ดังนี้
ก.  การเบิกจ่ายเงินเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

กรณีเป็นการเบิกจ่าย
ให้การดำเนินการ
องค์กรเอกชน นิติบุคคล
กิจการอันเป็นสาธาณประโยชน์
ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.  การจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน 1.  ให้ส่วนราชการเจ้าของ
     งบประมาณ จัดทำแผนการ
     เบิกจ่ายเงินตามที่ได้รับแจ้ง
     จากองค์กรตามวัตถุประสงค์
     โดยแยกประเภทค่าใช้จ่าย
     1.1  งบบุคลากร
     1.2  งบดำเนินการ
     1.3  งบลงทุน
     1.4  ระบุจำนวนเงิน ข้อ 1.1
และ 1.2 ที่ต้องใช้แต่ละเดือนใน
แผน (แบบ 1)
1.  ให้ส่วนราชการเจ้าของ
     งบประมาณ  จัดทำแผนการ
     เบิกจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
     โดยแยกประเภทค่าใช้จ่าย
     1.1  งบบุคลากร
     1.2  งบดำเนินการ
     1.3  งบลงทุน
     1.4  ระบุจำนวนเงิน ข้อ 1.1
และ 1.2  ที่ต้องใช้แต่ละเดือน
ในแผน (ตามแบบ 1)
1.  ให้ส่วนราชการเจ้าของ
     งบประมาณ จัดทำแผนการ
     เบิกจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
     โดยแยกประเภทค่าใช้จ่าย
     1.1  งบบุคลากร
     1.2  งบดำเนินการ
     1.3  งบลงทุน
     1.4  ระบุจำนวนเงินข้อ 1.1
และ 1.2  ที่ต้องใช้เป็นรายไตรมาส
(3 เดือน) (ตามแบบ 3)
2.  การเบิกจ่ายเงิน
     2.1  งบบุคลากร

เดือนละครั้ง ไม่ก่อนวันที่ 20
ของเดือน

เช่นเดียวกันกับองค์กรเอกชน

วางฎีกาเป็นรายไตรมาส
ตามวงเงินที่ระบุในแผนเข้าบัญชี
เงินฝากขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เปิดไว้ โดยหมาย
เหตุหลังฎีกาว่าเป็นค่าใช้จ่าย
งบอะไร ไตรมาสใด จำนวนเงิน
เท่าไร
     2.2  งบดำเนินการ      1.1  เบิกตามจำนวนที่กำหนด
ไว้ในแผน
     1.2  วางฎีกาเดือนถัดไปต้อง
รายงานผลและมีการใช้จ่ายเงิน
3 ใน 4 ของเงินที่เบิกไว้
ตามแบบ 2
     1.3  ถ้าใช้จ่ายเงินเกินกว่าแผน
ให้องค์กรแจ้งเหตุผลความจำเป็น
และหมายเหตุหลังฎีกา
ตามแบบ 2
1.4  ให้ส่วนราชการเร่งรัดการ
ใช้จ่ายเงินและขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีได้อีกหกเดือนปฏิทิน
นับจากสิ้นปีงบประมาณ
     1.1  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ กำหนด
ระเบียบภายในควบคุมการใช้
จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
*** เว้นแต่ค่าใช้จ่ายตอบแทน
การปฏิบัติงาน  ให้เบิกจ่ายได้
ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเภทอื่น ๆ
     1.2  ให้เปิดบัญชีเงินฝาก
เงินอุดหนุนทั่วไปกับธนาคาร
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 2 ประเภท คือ
ออมทรัพย์ กับกระแสรายวัน
     1.3  เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์
งบดำเนินการขององค์กรเอกชน
โดยมีเงื่อนไข คือ
       1.3.1  เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ให้วางฎีกาเบิกเงินเข้าบัญชี
เงินฝาก ธปท. และเมื่อได้รับเงิน
ให้นำฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์
       1.3.2  เบิกกับสำนักงานคลัง
จังหวัด ให้วางฎีกาเบิกเงินเข้า
บัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์
     1.4  ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
การให้จ่ายตามระเบียบที่ส่วน
ราชการกำหนด
***  การจ่ายเงินด้วยเช็คให้สั่ง
จ่ายจากบัญชีประเภทกระแส
รายวัน โดยโอนยอดเงินจาก
ประเภทออมทรัพย์ เข้าประเภท
กระแสรายวันเท่าจำนวนที่สั่งจ่าย
     1.5  ค่าใช้จ่ายที่เบิกไปแล้ว
ให้จ่ายภายในปีงบประมาณ
ถ้ามีเงินเหลือและยังไม่สิ้นสุด
โครงการให้รีบดำเนินการภายใน
ปีงบประมาณถัดไป ถ้าสิ้นสุดหรือ
ยุบเลิกโครงการ ให้นำส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน
***  สำหรับการจ่ายเงิน
งบประมาณที่ขอกันไว้เบิก
เหลื่อมปี ให้จ่ายได้เพียงสิ้นปี
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี
     1.6  ดอกผลที่เกิดจากเงินฝาก
เงินยืม ให้นำส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
     1.1  เช่นเดียวกับงบบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     1.2  ถ้าใช้จ่ายเงินเกินกว่าแผน
ให้ส่วนราชการผู้เบิกวางฎีกาใน
ไตรมาสถัดไปผลักเข้าบัญชี
เงินฝากขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้แจ้งเหตุผล
ความจำเป็นและหมายเหตุ
หลังฎีกาว่าเพิ่มเติมไตรมาสใด
จำนวนเท่าไร
     2.3  งบลงทุน      วางฎีกาเมื่อหนี้ถึงกำหนดหรือ
ใกล้ถึงกำหนดชำระโดยให้
หมายเหตุหลังฎีกาว่าเป็นค่าอะไร
เงินเท่าไร และหมายเหตุหลัง
ฎีกาว่า "(ชื่อองค์กรที่ได้รับเงิน
อุดหนุน) ได้รับรองว่า
ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
และมีหนี้ผูกพันที่ถึงกำหนดหรือ
ใกล้ถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายเงิน"
เช่นเดียวกันกับองค์กรเอกชน เช่นเดียวกันกับองค์กรเอกชน
3.  หลักฐานการจ่ายเงิน ให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตาม
ระเบียบของทางราชการ เพื่อ
ส.ต.ง. ตรวจสอบ
เช่นเดียวกันกับองค์กรเอกชน เช่นเดียวกันกับองค์กรเอกชน
4.  การบัญชี ให้ปฏิบัติตามระบบบัญชีของทาง
ราชการโดยอนุโลม
เช่นเดียวกันกับองค์กรเอกชน เช่นเดียวกันกับองค์กรเอกชน
5.  วิธีปฏิบัติอื่นที่มิได้กำหนดไว้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ
เช่นเดียวกันกับองค์กรเอกชน เช่นเดียวกันกับองค์กรเอกชน

หมายเหตุ  กรณีส่วนราชการเบิกเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมบัญชีกลาง  สำนักงานคลังจังหวัด หรือ
สำนักงานคลังจังหวัด  ณ อำเภอ  ไปก่อนที่หลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0526.5/ว 73  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2541 ต่อไป

ข.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
                            1.  ให้ส่วนราชการผู้เบิกวางฎีกาเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง  สำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ
ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระและไม่ต้องแนบเอกสารประกอบฎีกา แต่ให้หมายเหตุหลังฎีกาว่า เบิกจ่ายเป็นค่าอะไร
จำนวนเงินเท่าไร
                            2.  รายการที่จะเบิกจ่ายได้จะต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีหรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาต
ให้จ่ายในเรื่องนั้น ๆ ไว้แล้ว
                            3.  หลักฐานการจ่ายเงิน  การบัญชี และวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินอุดหนุนประเภททั่วไป


เมนูหลัก