ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.

       
  กองทุน - ทุน - มูลนิธิ 
  รายละเอียดกองทุน - ทุน - มูลนิธิ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
  แนวปฏิบัติในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา 
  การประชุมแนวปฏิบัติในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาใน 4 ภูมิภาค 
  คู่มือแนวปฏิบัติในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
 
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย สป.  ประจำปีงบประมาณ 2550 
  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้ห้องประชุมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง  อัตราการใช้บริการห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
  โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
  แนวทางในการจัดทำโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
  รับรองการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจัย 
  ขั้นตอนการยื่นคำขอ เพื่อออกหนังสือรับรองยกเว้นอากรนำเข้า 
  ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรนำเข้าตามมาตรา 12
  ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรนำเข้าเข้าตามฟลอเรนซ์
  ขั้นตอนการปฏิบัติในการสั่งหรือนำเข้าของมาจากต่างประเทศโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ซึ่งต้องบรรทุกโดยเรือไทย 
  ความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองยกเว้นอากรนำเข้าผ่านระบบเครือข่าย  www.moe.go.th
  คำถาม - ตอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกเว้นอากรนำเข้าเพื่อการศึกษาและการวิจัย  ระหว่างวันที่ 5 และ 7 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุม 1  อาคารรัชมังคลาภิเษก  กระทรวงศึกษาธิการ
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับรองการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจัย ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอัตราอากร และการยกเว้นอากรศุลกากร  ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 20)
  แบบพิมพ์ใบคำขอยกเว้นอากรนำเขา ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัด
  คำอธิบายการเติมข้อความในแบบพิมพ์คำขอยกเว้นอากรนำเข้า
  ใบแสดงรายการเอกสารเพื่อใช้ในการขอยกเว้นอากรนำเข้า
 
  ระเบียบเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2548
 
  มาตรการประหยัดงบประมาณ
  มาตรการประหยัดงบประมาณ
 
  ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
  รหัสงบประมาณ สป. (เดิม) 
  รหัสกิจกรรมหลัก 
  รหัสแหล่งของเงิน 
  รหัสบัญชีย่อยเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
  ประกาศมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ 
  เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือก นิสิต นักศึกษา (ชาย) เพื่อขอรับทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2548
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์    
  ด้วยกระทรวงการคลังได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังขึ้น  เพื่อรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนประชาชน  ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนการได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ จากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล
 


"ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ทางโทรศัพท์ 
:  โทร. 1689  (5 คู่สาย)
ทางจดหมาย 
:  ตู้ ปณ. 5  กระทรวงการคลัง  กรุงเทพฯ  10400
หรือ ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์หน้ากระทรวงการคลัง
ทางอีเมล์ 
:  Call@mof.go.th
 

     
  ข่าวกลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์  
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง 
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาจ้างทำความสะอาดศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงทางเท้ารอบสระน้ำค่ายหลวงบ้านไร่  จังหวัดราชบุรี
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะ
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ (LCD)  จำนวน 100 เครื่อง
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รวม 3 รายการ
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Teblet PC รวม 2 เครื่อง
  ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รวม 3 รายการ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2549 - มิถุนายน 2550 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองยกเว้นอากรนำเข้า
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์  จำนวน 100 ชุด
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ  จำนวน 22 เครื่อง
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้ออุปกรณ์ Upgrade  Switch  เป็น  10 Gbps
  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการจัดหาอุปกรณ์ Upgrade Switch  เป็น  10 Gbps
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาจ้างปรับปรุงกล่องรางสายไฟและหน้าต่างด้านหลังสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1 - 12
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย รวม 2 รยการ
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย รวม 2 รยการ
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สอบราคาซื้อ ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์รวม 5 รายการ
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการจัดหาอุปกรณ์ Upgrade Switch เป็น Gbps
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รายการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมฯ
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการจัดเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา  รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ
     
  แบบฟอร์มการให้บริการ    
  ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว   ใบลาพักผ่อน
  ใบสำคัญรับเงิน   ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  สัญญาการยืมเงิน   ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ใบมอบฉันทะ   หลักฐานการจ่ายเงิน คชจ. ในการเดินทางไปราชการ
  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน   ใบสำคัญรับเงิน ที่ปิดใบสำคัญ
  ที่ปิดใบสำคัญ   แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน   หนังสือรับรองใบสำคัญ
  หลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลา   หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม แบบ 4219
  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน   ขอหนังสือรับรองค่าจ้างประจำ
  หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต   แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2
  รับรองการเป็นทายาท   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  แบบ 7105
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  แบบ 7200
  คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  แบบ 7100
  แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลดหย่อน  แบบ สบง.1

 

โทรทัศน์

ช่อง 3 I ช่อง 5 I ช่อง 7
ช่อง 9 I ช่อง 11 I ITV
 
ข่าว
เดลินิวส์ I ไทยรัฐ I ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ I ฐานเศรษฐกิจ
มติชน I สยามธุรกิจ I แนวหน้า
ประชาชาติธุรกิจ I คม ชัด ลึก
 

 

 

 

 

 

 

Download Acrobat Reader

สำหรับอ่านไฟล์ PDF

 

ลำดับที่ผู้เข้าเยี่ยมชม

สถิติผู้เข้าชม

 
 
 

คณะทำงานจัดทำโฮมเพจกลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ข้อมูล วันที่ 15 ธันวาคม 2546)
 หน่วยงาน : กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์  สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2280 0310 ต่อ 102, 109 โทรสาร 0 2281 9273
ปรับปรุงข้อมูล :
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : Webfnd@emisc.moe.go.th