จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ผู้เข้าเยี่ยมชม

วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2545

WELCOME  TO  OFFICE  OF  FINANCE  DIVISION  THE  PERMANENT  SECRETARY  FOR  EDUCATION

เกี่ยวกับกองคลัง

การให้บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ

จรรยา  ชวนานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

กระดาน ถาม - ตอบ

การเปลี่ยนแปลงด้านการคลังการพัสดุตามแนวปฏิรูป

รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล   พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.วาสนา  รัตนศรีทอง, น.ส.สุภารัตน์ หัสเดช
(12  ธันวาคม  2545)
 หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2280 0310 ต่อ 102, 109 โทรสาร 0 2281 9273
ปรับปรุงข้อมูล :
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : Website@emisc.moe.go.th