สรุปรายงานความก้าวหน้า
สรุปสาระสำคัญการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการประชุมโต๊ะกลม เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2548  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  กรุงเทพมหานคร
  สรุปผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 476/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเสนอแผนยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (หน้า 1  หน้า 2)
  การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวนโยบายในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์  ฉายแสง)
  ปรัชญา  หลักการ และข้อคิดในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย Dr.Dee Parker จาก AUA
รศ.อรุณี  วิริยะจิตรา  ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สกอ.
  ผลจากการรวบรวมข้อมูลการอภิปรายเพื่อประกอบการพิจารณาของกลุ่ม
  สรุปผลการประชุมกลุ่ม
    กลุ่มที่ 1  เรื่อง หลักสูตรการสอนและการวัดผล
    กลุ่มที่ 2  เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหนังสือ และการใช้เทคโนโลยี
    กลุ่มที่ 3  เรื่อง การพัฒนาครู การฝึกอบรมและการเตรียมบุคลากร
    กลุ่มที่ 4  เรื่อง ประเภทของโรงเรียนและรูปแบบการสอนที่มีผลต่อการเรียนการสอน
    กลุ่มที่ 5  เรื่อง การบริหารจัดการ
 
พัฒนา และนำเสนอ : น.ส. นิภา แย้มวจี : นายจักรกฤษ สิมแส กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281-9809, 0 2628-5643-4 ต่อ 41  โทรสาร 0 2282-9241
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@emisc.moe.go.th