หน้าแรกกระทรวง l เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  l ติดต่อเรา
 แผนยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษของประชากรไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๘)

 

 
  ............................................................................................


         หลักการและเหตุผล
         สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
         การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของประชากรไทยฯ
         เป้าหมาย
         ระยะเวลาดำเนินการและงบประมาณ
         ตัวชี้วัดและแนวทางติดตามประเมินผลสำเร็จ
 

.............................................................................................

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พัฒนา และนำเสนอ วรรธนะ จูฬะวนิชกุล  
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 โทรศัพท์ 0 2281-9809, 0 2628-5643-4  ต่อ 41 โทรสาร 0 2282-9241
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
website@emisc.moe.go.th
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------