Login  
 
 2CI
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 1

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)

ที่ตั้ง ภายในโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.mty2.net/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)

ที่ตั้งอาคาร
ถนนปทุมสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.02 5933627 ต่อ 201 โทรสาร 02 5933627 ต่อ 201


ที่อยู่เว็บไซต์ http://skm3.in.th/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทร.0-3650-7454, 0-3650-7446 โทรสาร. 0-3650-7445

ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nmwit.ac.th/mty5/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)

ที่ตั้ง 410/1 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517280 โทรสาร 038-517279

ที่อยู่เว็บไซต์ http://csc5.brr.ac.th/news.php/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

ที่ตั้ง ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.0-3721-6478 โทรสาร 0-3721-6478


ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.skm6.org/www/skm6/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8

ที่ตั้งอาคาร


ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 10

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 11

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ที่ตั้งอาคาร อาคารพักฟิ้นผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนศรีธรรมราช
ตรงข้ามศูนย์แสดงสินค้า OTOP ต. คลัง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โทร 0-7534-6677,0-7534-4123,0-7534-3050

ที่อยู่เว็บไซต์  http://www.sea12.org/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 15

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 17

ที่ตั้งอาคาร
ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18

ที่ตั้งอาคาร
ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 (หนองคาย)

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดหนองคายชั้น ๓   อำเภอเมือง   จังหวัดหนองคาย  ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๔๒๔๒-๑๐๗๔     โทรสาร : ๐-๔๒๔๒-๑๐๙๔


ที่อยู่เว็บไซต์ http://mattayomnki.org/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 22

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.skm21.org

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 24 (กาฬสินธุ์)

ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร : 043 - 816244 โทรสาร : 043 - 816243

ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.ssksn.go.th/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 (ขอนแก่น)

ที่ตั้ง ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๔๓๘๙ , โทรสาร ๐๔๓-๒๔๔๔๑๒


ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.kksec.go.th/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 (มหาสารคาม)

ที่ตั้ง ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4377-7987 โทรสาร 0-4377-243

ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.tsemk.net/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29

ที่ตั้งอาคาร
ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30  (ชัยภูมิ)

ที่ตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสาย 1
หลังโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ


ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.cpmsec-ed.org/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31  (นครราชสีมา)

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.mattayom31.go.th/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 (บุรีรัมย์)

ที่ตั้ง ถนนนิวาศ  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์และโทรสาร 044-612408,044-601112

ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.ssbr.go.th/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 (สุรินทร์)

ที่ตั้ง
โทร 0-447-13465 โทรสาร 0-44-713460
ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.mcdssurin.org/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ที่ตั้ง
ชั้น 4  อาคารอำนวยการกลาง  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา อ.เมือง เชียงใหม่ 50310
โทร 053 112974-5    โทรสาร 053112976


ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.secondary34.net

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ที่ตั้ง 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0-5435-0790 โทรสาร 0-5435-0791

ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.mty34.net/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  (เชียงราย พะเยา)

ที่ตั้งอาคาร 1115/23 ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5360-1450

ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.secondary36.obec.go.th/index.php

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37

ที่ตั้งอาคาร
ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38  (สุโขทัย ตาก)

ที่ตั้ง

ที่อยู่เว็บไซต์  http://www.ssec37.in.th/bindex.php

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39  (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)

ที่ตั้ง
อาคารหอประชุม 101/27 พิเศษ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
โทร.055-267235   
โทรสาร.055-267234


ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sec39.net/


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 40

ที่ตั้งอาคาร

ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41

ที่ตั้งอาคาร
ที่อยู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 42  (นครสวรรค์  อุทัยธานี)

ที่ตั้ง 105 / 30 หมู่ 10 ตำบล วัดไทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.secondary42.obec.go.th//
หน้าหลักกหลัก : ภาคกลาง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภาคเหนือ : ภาคใต้

 
พัฒนา และนำเสนอ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2281 3441
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@emisc.moe.go.th