รวบรวม LINK/URL เว็บสร้างสรรค์ และน่าสนใจ
ชื่อเว็บไซต์
รายละเอียด
อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
ร่วมถวายความจงรักภักดีออนไลน์
วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
เว็บไซต์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555 ของรัฐบาล
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเลิร์นนิ่งการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กลอนศิลปะการใช้ภาษาของชาติไทย
วิกฤตการณ์โลกร้อนและการอนรักษ์
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ไอที
ทุกเรื่องราวในโลกแห่งการถ่ายภาพ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ละครคุณภาพในรูปแบบของสื่อพื้นบ้าน
สื่อกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ
เว็บไซต์ด้านหนังสือและการอ่าน
เสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

 

 

 

 

 

ควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox ในการแสดงผลเว็บเพจ

   
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ website@emisc.moe.go.th
 
   
ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300