รวบรวมเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับเยาวชน สร้างสรรค์ พร้อมไปด้วยเนื้อหาสาระและความรู้มากมาย .....
องค์กรและหน่วยงาน
ชื่อเว็บไซต์
รายละเอียด
http://www.chemtrack.org ข้อมูลสารเคมีจากชื่อ และเลขอ้างอิงสากล
http://www.riclib.nrct.go.th/ งานวิจัย สำนักงานคณะกรรม การวิจัย แห่งชาติ(วช.)
http://www.nectec.or.th จัดทำโดย NECTEC
http://www.library.judiciary.go.th/ ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
http://kanchanapisek.or.th/ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ
http://www.thaitambon.com/ ระบบเครือข่ายข้อมูลของตำบล ในอินเทอร์เน็ต
http://www.rd1677.com/ เว็บไซต์ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
http://etvthai.tv/index.php สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/ เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย
http://www.thaitambon.com/ ระบบเครือข่ายข้อมูลของตำบล ในอินเทอร์เน็ต
http://ilaw.or.th/ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
http://www.mosothai.com/ โครงการยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.blind.or.th มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยช่วยเหลือกัน
http://www.chulaonline.com/ จุฬาออนไลน์ โครงการนำความรู้จากจุฬาสู่ภูมิภาค
http://www.okkid.net/ เว็บสีขาวน้องใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจ
http://www.autisticthailand.com/ กองทุนเพื่อสิทธิคนออทิสติก
http://www.whitemedia.org/wma/ เว็บไซต์สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว

 

 

 

ควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox ในการแสดงผลเว็บเพจ

   
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ website@emisc.moe.go.th
 
   
ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300