คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่  สป.  ๔๗๙/๒๕๔๖

เรื่อง  มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงในสถานศึกษา

----------------------------------------------------

             สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง และมาตรการในการป้องกันโรค โดยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างใกล้ชิดนั้น

               เนื่องจากขณะนี้สถานศึกษาต่าง ๆ เริ่มทยอยเปิดภาคเรียนแล้ว ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครู  อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา และเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ปกครองในเรื่องดังกล่าว ให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงในสถานศึกษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือมาอย่างเคร่งครัด ดังนี้

                .สำรวจและสอบถามนักเรียน / นักศึกษาทุกระดับ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือผู้ปกครอง  สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล ว่ามีผู้ใดเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคฯ และยังไม่ครบ  ๑๐ วัน ถ้าพบว่ามีสถานศึกษาต้องสั่งให้หยุดเรียนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านหรือที่พักจนกว่าจะครบ  ๑๐  วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย  โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน และหากมีความจำเป็นต้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นให้ใช้หน้ากากอนามัยตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้อาจารย์ประจำชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา / อาจารย์ประจำวิชาติดตามผลการเรียนของนักเรียน / นักศึกษา  เพื่อมิให้มีปัญหาในช่วงการหยุดเรียน

                 .กวดขันการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้ รวมทั้งราวบันได  ลูกบิดประตู โทรศัพท์  ปุ่มกดลิฟต์  อย่างน้อยวันละครั้ง  รวมถึงการดูแลปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกต้อง  สำหรับคนงานทำความสะอาดต้องล้างมือให้สะอาดหลังปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง

                 .ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ถูกต้องแก่นักเรียน / นักศึกษา  เช่น การปิดปาก  ปิดจมูก เมื่อไอและจาม การล้างมือบ่อย ๆ อย่างถูกวิธี  การใช้ช้อนกลาง  เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น  การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

                  .จัดเตรียมอุปกรณ์  วัสดุที่ต้องใช้ในการดูแลป้องกันโรคติดต่อ เช่น หน้ากากอนามัย  ถุงมือ  เครื่องวัดอุณหภูมิ  น้ำยาฆ่าเชื้อ  ให้พร้อมในห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียน

                   .หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๙๑    ต่างจังหวัด โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙  หรือดูข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
 
www-ddc.moph.go.th/sars_center.html

                    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                 สั่ง ณ วันที่    ๑๓     พฤษภาคม  .. ๒๕๔๖

นายปองพล อดิเรกสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

bar_green_2.gif

 

 (สำเนาคู่ฉบับ)


ที่ สธ 0217/1721                                                                                    กระทรวงสารธารณสุข

                                                                                                               ถนนติวานนต์  จังหวัดนนทบุรี 11000

                              12 พฤษภาคม 2546

เรื่อง  มาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

เรียน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 5/2546 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

               ตามประกาศอ้างถึง กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ต้องหยุดทำงาน/หยุดเรียน  หรือใช้หน้ากากอนามัย 10 วันแรกหลังเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ยกเว้นไปพบแพทเพื่อตรวจสุขภาพทุก 3 วัน ให้ตรวจรับรองว่าไม่มีอาการป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

              ในการนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ขอความร่วมมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการดังต่อไปนี้

    1. ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสำรวจและสอบถามนักเรียน/นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่า มีผู้ใดเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ฯ และยังไม่ครบ 10 วัน ถ้ามี โรงเรียนต้องสั่งให้หยุดเรียนก่อนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านหรือที่พัก โดยไม่ถือเป็นวันลา จนกว่าจะครบ 10 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย   หากมีความจำเป็นต้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัยตามกำหนดระยะเวลา ดังกล่าว
    2. เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษากวดขันการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ รวมทั้งราวบันได ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ปุ่มกดลิฟท์ อย่างน้อยวันละครั้ง รวมถึงการดูแลปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกต้อง สำหรับคนงานทำความสะอาดต้องล้างมือให้สะอาดหลังปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง
    3. ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ถูกต้องแก่นักเรียน/นักศึกษา เช่น การปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอและจาม การล้างมือบ่อย ๆ อย่างถูกวิธี การใช้ช้อนกลาง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น การไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
    4. จัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุที่ต้องใช้ในการดูแลป้องกันโรคติดต่อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้พร้อมในห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียน

              พร้อมหนังสือนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดส่งคู่มือปฏิบัติสำหรับประชาชนไปให้เขตการศึกษาทั้ง 12 เขตเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณทลติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์ 0-2590-1991 ในจังหวัดอื่น ๆ ติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์สายด่วน 1669 หรือดูข้อมูลจากเว็ปไซต์กระทรวงสาธารณสุข www.ddc.moph.go.th/sars_center.html

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

 (นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางเดินหายใจฯ

โทร. 0-2590-1991

โทรสาร 0-2590-1992 

 

 กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
Copyright & copy : ๒๐๐๓ MOENet Thailand Service
แหล่งข้อมูล : นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา แย้มวจี
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. ๐ ๒๒๘๑  ๙๘๐๙, ๐ ๒๖๒๘  ๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร ๐ ๒๒๘๒  ๙๒๔๑