สรุปประเด็นข้อตกลง

ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา

 

. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                   .กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะให้ข้าราชการกองสารวัตรนักเรียนมาช่วยราชการ ส่วนอัตราอื่นขอให้รอ คปร.

                   .ในหลักการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ขัดข้องที่จะโอนงบประมาณกลับมาแต่ขอให้หารือสำนักงานงบประมาณ ส่วนคุรุภัณฑ์ขอคงไว้

                   .สำหรับปัญหากรณีอาจารย์พลศึกษาที่ประสงค์จะโอนกลับ ยังไม่ได้หารือ ทราบว่าท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ได้มอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทบทวนความจำเป็นที่จะต้องดำรงวิทยาลัยพลศึกษาไว้ ทั้งนี้ หากไม่ได้โอนวิทยาลัยกลับ อาจโอนเฉพาะบุคคล

                   .  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการข้าราชการครูกำลังพิจารณา

. กระทรวงวัฒนธรรม

                   .  กรณีข้าราชการที่โอนไปกระทรวงวัฒนธรรม และประสงค์จะโอนกลับ ตกลงร่วมกันว่าคงยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ และหลังจากได้รับคำชี้แจงและเริ่มปฏิบัติงานแล้วคงจะลดน้อยลง สำหรับการโอนสลับตำแหน่ง ให้สำรวจความต้องการภายหลังการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ

                   .ทรัพย์สินที่ข้าราชการกลุ่มนี้เคยใช้อยู่ กระทรวงศึกษาธิการจะโอนให้กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อใช้ต่อไป แต่ขอให้สำรวจและเสนอมา

                   .งานการศึกษาที่ยังเกี่ยวพันและมีความจำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเดิมที่โอนไปกระทรวงวัฒนธรรม ให้มอบหมายให้ปฏิบัติงานจนกว่าจะเข้าสู่โครงสร้างใหม่

                   .  หากทั้ง ๒ กระทรวงสั่งการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกัน ให้แจ้งอีกหน่วยงานด้วย

                   .กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงาน..จะเร่งจัดกรอบอัตรากำลังเพื่อกรมบัญชีกลางะได้ตัดโอนเงินเดือนและค่าเช่าบ้านโดยไม่ต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเบิกจ่ายต่อไป

 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                   . สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะขอรับโอนข้าราชการในระดับบริหาร(-) ไปรับราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยขอตัดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กระทรวงศึกษาธิการไม่ขัดข้อง แต่ขอให้เป็นไปตามความสมัครใจและดำเนินการหลังจากการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการเสร็จแล้ว

                   . ส่วนการทบทวนกำลังคนของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อแบ่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น ผู้แทนสำนักงาน ก.. รับไปพิจารณา

                   อนึ่ง ทั้ง ๒ กระทรวงได้แสดงเจตนาที่จะลงนามข้อตกลงการทำงานร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะได้ยกร่างเสนอต่อไป

 กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
Copyright & copy : ๒๐๐๓ MOENet Thailand Service
แหล่งข้อมูล : นายปัญญา  บูรณะนันทสิริ
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖
รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ :  น.ส.นิภา แย้มวจี
กลุ่มงานจัดการฐานข้อมูล  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
โทร. ๐ ๒๒๘๑  ๙๘๐๙, ๐ ๒๖๒๘  ๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร ๐ ๒๒๘๒  ๙๒๔๑