คุรุสภา

Welcome To the Teachers Council of Thailand . . .
1)ผู้บริหารระดับสูง
2)ข่าวสารและประกาศ
3)ข้อมูล
4)อำนาจหน้าทีE..
5)สถานที่ตั้ง...

คุรุสภา
1) รายชื่อผู้บริหารของ คุรุสภา
เลขาธิการคุรุสภา : นายปรีดา บุญเพลิง
รองเลขาธิการคุรุสภา : นายสมพงศE พละสูรยEbr> รองเลขาธิการคุรุสภา : นายสมชาย วงศEวช
กลับไปที่เมนู......


2)ข่าวสารและประกาศ
................................................................
กลับไปที่เมนู......


3)ข้อมูล
กลับไปที่เมนู......


4)อำนาจหน้าทีE..
.............. คุรุสภา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับทีE6 พ.ศ.2523 ดังนีEbr> .............. 1.ให้ความเห็นแก่กระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการจัดการศึกษาโดยทั่วไป หลักสูตร แบบเรียน อุปกรณEประกอบการเรียน การสอน การฝึกอบรม การวัดผล และประเมิน ผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา และเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจัดการศึกษา
.............. 2. ควบคุมและสอดส่องจรรยา มารยาทและวินัยของครู พิจารณาโทษครู ผู้ประพฤติผิด และพิจารณาคำร้องทุกขEองครู
.............. 3. พิทักษEิทธิของครูภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
.............. 4. ส่งเสริมให้ครูได้รับสวัสดิการต่าง Eตามสมควร
.............. 5. พัฒนาความรูEความสามารถ คุณภาพและประสิทธิภาพของครู
กลับไปที่เมนู......


5)สถานที่ตั้ง...
128/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพทE 280-2906 ,281-3178 ,281-3843
โทรสาร 282-9300

Back to Home Page


Copyright © 1995 MOE Thailand Service