ราชบัณฑิตยสถาน

Welcome To the Royal Institute . . .
1)ผู้บริหารระดับสูง
2)ข่าวสารและประกาศ
3)ข้อมูล
4)อำนาจหน้าที่...
5)สถานที่ตั้ง...

ราชบัณฑิตยสถาน
1) รายชื่อผู้บริหารของ ราชบัณฑิตยสถาน
นายกราชบัณฑิตยสถาน : นายบุญพฤกษ์ จาฏามระ
อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน : นายประเสริฐ ณ นคร
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน : นายจำนงค์ ทองประเสริฐ
รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน : นางสุจิตรา กลิ่นเกษร
กลับไปที่เมนู......


2)ข่าวสารและประกาศ
................................................................
กลับไปที่เมนู......


3)ข้อมูล
กลับไปที่เมนู......


4)อำนาจหน้าที่...
............... ราชบัณฑิตยสถาน มีอำนาจหน้าที่
............... 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราชบัณฑิตยสถาน
............... 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธานธรรมชาติวิทยา บัญญัติศัพท์ งานวิชาการอื่นๆ และการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทย
............... 3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กลับไปที่เมนู......


5)สถานที่ตั้ง...
ราชบัณฑิทยสถาน
ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 221-4822 , 222-0189
โทรสาร 224-9910

Back to Home Page


Copyright © 1995 MOE Thailand Service