กรมการศาสนา

Welcome To The Religious Affairs Department. . .
1)ผู้บริหารระดับสูง
2)ข่าวสารและประกาศ
3)ข้อมูล
4)อำนาจหน้าทีE..
5)สถานที่ตั้ง...

กรมการศาสนา
1) รายชื่อผู้บริหารของ กรมการศาสนา
นายถวัลยEทองมี MR. TAWAN TONGMEE อธิบดีกรมการศาสนา 281-6520
นายจำรัส สุดานิช MR.CHAMRAS SUDANICH รองอธิบดีกรมการศาสนา 281-6510
นายธรรมนูญ วิสัยจร MR. THUMMANOON VISAIJARA รองอธิบดีกรมการศาสนา 282-2436
นายอุดม สุขสุวรรณ MR. UDOM SUKSUWAN รองอธิบดีกรมการศาสนา 281-4798
นายสำรวย สารัตถE MR. SAMRUAY SARAT เลขานุการกรม ศน. 282-6134
นายบุรี แก้วเล็ก MR. BUREE KAEWLEK ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ศน. 441-9009
นายมานะ มโนรมยE MR. MANA MANOROM ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภEศน. 281-0308
นายมาณพ พลไพรินทรE MR. MANOPE PHONPHAIRIN ผู้อำนวยการกองศาสนศึกษา ศน. 282-2864
นางจุฬารัตนEบุณยากร MRS. CHULARATANA BOONYAGORN ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ ศน. 281-5626
นางบุญศรี พานะจิตตE MRS. BOONSRI PANAJITTA ผู้อำนวยการกองแผนงาน ศน. 282-2863
นายสุทธิพงศEตันตยาพิศาลสุทธิEMR. SUTHIPONG TANTAYAPISARNSUTH
ผอ.สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ศน. 281-2640
นายสมพงศE รัชโน MR. SOOMPONG RACHANO ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน ศน. 282-2865
กลับไปที่เมนู......


2)ข่าวสารและประกาศ
................................................................
กลับไปที่เมนู......


3)ข้อมูล กลับไปที่เมนู......


4)อำนาจหน้าทีE..
.............. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนีEbr> .............. (1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆEกฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทย ฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจยEรวมทั้งกฎหมาย และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
.............. (2)จัดทำและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนแม่บทของ กระทรวง กำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดและ ดำเนินการเกี่ยวกับงานอบรม และงานสถิติข้อมูลทางศาสนา
.............. (3) ส่งเสริม ดูแล รักษาและทำนุบำรุงศาสนาสถาน และศาสนวัตถุ
.............. (4) ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรม
.............. (5) ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตลอดจนสนองงานคณะสงฆE้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึก- ษาสงเคราะหE การ เผยแผ่พระพุทธศาสนา และการดูแลรักษาสาธารณูปการ
.............. (6) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนยEลางทางพระพุทธศาสนา
.............. (7) ให้การอุปถัมภEาสนาอื่น Eที่ทางราชการรับรอง
.............. (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กลับไปที่เมนู......


5)สถานที่ตั้ง...
วังจันทรEกษม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพทE 281-6080, 281-6102 , 281-6235, 281-6113
โทรสาร 281-5415

Back to Home Page


Copyright © 1995 MOE Thailand Service