สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

Welcome To Office of the PrivateEducation Commission . . .
1)ผู้บริหารระดับสูง
2)ข่าวสารและประกาศ
3)ข้อมูล
4)อำนาจหน้าที่...
5)สถานที่ตั้ง...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
1)รายชื่อผู้บริหารของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นายโกวิท ประวาลพฤกษ์ MR. KOWIT PRAVALPRUK เลขาธิการ กช. 280-0810
นางจรวยพร ธรณินทร์ MRS.CHARUAYPON TORRANIN รองเลขาธิการ กช. 282-6840
นายอำนาจ สวัสดิวงษ์ MR. AMNAJ SAWATDIWONG รองเลขาธิการ กช. 281-6036
นายชลอ กองสุทธิ์ใจ MR. CHALOR KONGSUTJAI รองเลขาธิการ กช. 281-7079
นายทวี อาธีรพรรณ MR. TAWEE ARTHEERAPHAN เลขานุการกรม สช. 282-8655
นางมาลินี นิ่มเสมอ MRS. MALINEE NIMSMER ผอ.กองกองทุนและสวัสดิการ สช. 282-9577
นางสาวลำพู ประยูรหงษ์ MISS LAMPOO PRAYURAHONG ผอ.กองโรงเรียนสามัญศึกษา สช. 282-8651
นางสาวพจนา ว่องตระกูล MISS POJANA WONGTRAKOOL ผอ.กองโรงเรียนอาชีวศึกษา สช. 282-8653
นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย MISS ORAWAN SOONTHONCHI ผอ.กองนโยบายและแผน สช. 281-7112
นายอารมณ์ จินดาพันธ์ MR. AROM CHINDARPAN ผอ.โรงเรียนนโยบายพิเศษ สช. 282-9634
นายอนุสรณ์ ไทยเดชา MR. ANUSORN THAIDECHA ผู้อำนวยการกองทะเบียน สช. 282-9572
นางรพีพรรณ เอกสุภาพันธ์ MRS. RAPEEPHAN EIGSUPAPAN หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สช. 282-3183
นายประดิษฐ์ สังขะวิชัย MR. PRADIT SANGHAVICHAI ผอ.กองส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สช. 282-3185
กลับไปที่เมนู......


2)ข่าวสารและประกาศ
................................................................
กลับไปที่เมนู......


3)ข้อมูล
กลับไปที่เมนู......


4)อำนาจหน้าที่...
............... สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
............... (1) บริหารงานทั่วไปของสำนักงาน
............... (2) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
............... (3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและกระทรวง เพื่อ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชน จัดทำและประสานแผน การปฏิบัติงานของสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัด และดำเนินการเกี่ยวกับงาน สถิติและประเมินผล
............... (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กลับไปที่เมนู......


5)สถานที่ตั้ง...
วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 282-6597, 282-8655, 281-2762
โทรสาร 280-0809

Back to Home Page


Copyright © 1995 MOE Thailand Service