กรมศิลปากร

Welcome To The Fine Arts Department . . .
1)ผู้บริหารระดับสูง
2)ข่าวสารและประกาศ
3)ข้อมูล
4)อำนาจหน้าทีE..
5)สถานที่ตั้ง...

กรมศิลปากร
1) รายชื่อผู้บริหารของ กรมศิลปากร
นายสมคิด โชติกวณิชยEMR. SOMKID CHOTIGAVANIT อธิบดีกรมศิลปากร 221-4817
นายกนก บุญโพธิEก้ว MR. KANOK BOONPOKAEW รองอธิบดีกรมศิลปากร 222-3849
นายภิรมยE จีนะเจริญ รองอธิบดีกรมศิลปากร 222-3831
นายฐิติ บูรณกรรมโกวิท MR. THITI BURAKAMKOVIT รองอธิบดีกรมศิลปากร 226-5535
นายเสรี หวังในธรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสังคีตศิลป 224-1344
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษาเอกสารและหนังสือ 223-0977
ร.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบูรณะปฏิสังขรณE222-3209
นายพิเศษ เจียจันทรEงษE ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑE224-1336
นายนพวัฒนEสมฟื้น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านช่างศิลปไทย 01-9206674
นายวีระ โรจนEจนรัตนEMR. VIRA ROJPOJCHANARAT เลขานุการกรม ศก. 221-0628
นางธารา กนกมณี MRS. THARA KANOKMANI ผู้อำนวยการกองหอสมุดแห่งชาติ ศก. 281-0263
นางกนกพร อรรคราภรณEMRS. KANOKPORN AKARAPORN ผู้อำนวยการกองคลัง ศก. 221-5856
นายสุมน ขำศิริ MR. SUMON KHAMSIRI ผู้อำนวยการสถาบันนาฏดุริยางคศิลปE ศก. 224-1394
นางสาวศิวะลียEภู่เพ็ชร MISS SIVALEE POOPETCH ผอ.กองวรรณกรรมและประวัติศาสตรE ศก. 282-0310
นายอารักษEสังหิตกุล MR. ARAK SUNGHITAKUL ผู้อำนวยการกองศิลปศึกษา ศก. 224-4704
นางกุลพันธาดา จันทรEพธิEรี MRS. KULPANTHADA JANPOSRI ผู้อำนวยการกองจดหมายเหตแห่งชาติ ศก. 281-6947
นายจำลอง สมวงศE MR. JAMLONG SOMWONGSE ผู้อำนวยการกองแผนงาน ศก. 282-0897
นายนิมิต บุญศรี MR. NIMIT BOONSRI ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าทีE ศก. 225-3029
นายประโชติ สังขนุกิจ MR. PRACHOTE SANGKHANUKIT ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑE ศก.281-6750
กลับไปที่เมนู......


2)ข่าวสารและประกาศ
................................................................
กลับไปที่เมนู......


3)ข้อมูล
กลับไปที่เมนู......


4)อำนาจหน้าทีE..
............. กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าทีEดังต่อไปนีEbr> ............. (1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
............. (2) บำรุงรักษา อนุรักษEส่งเสริม สร้างสรรคEและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ และวัฒนธรรมของชาติในด้าน
(ก) โบราณคดีและพิพิธภัณฑEbr> (ข) วรรณกรรม ประวัติศาสตรEขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุด และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
(ค) นาฏศิลปEดุริยางคศิลปEคีตศิลปEสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
............. (3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สืบทอดงานด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑEวรรณคดี ประวัติ- ศาสตรEขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏศิลปEดุริยางคศิลปE คีตศิลปEสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
............. (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือ ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กลับไปที่เมนู......


5)สถานที่ตั้ง...
ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพทE 221-0628, 221-7811, 224-4702
โทรสาร 222-0934

Back to Home Page


Copyright © 1995 MOE Thailand Service