กรมการศึกษานอกโรงเรียน

Welcome To Department of Non-Fornal Education . . .
1)ผู้บริหารระดับสูง
2)ข่าวสารและประกาศ
3)ข้อมูล
4)อำนาจหน้าที่...
5)สถานที่ตั้ง...

กรมการศึกษานอกโรงเรียน
1) รายชื่อผู้บริหารของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
นางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา MRS. KASAMA VARAVARN อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน 282-9718
นายกฤช กาญจนาภา MR. GRIT GANDJANAPA รองอธิบดี กศน. 282-0596
นายชาติชาตรี โยสีดา MR. CHATCHATRI YOSIDA รองอธิบดี กศน. 281-6361
นายไพฑูรย์ จัยสิน MR. PAITOON JAISIN รองอธิบดี กศน. 282-5514
นายกล้า สมตระกูล MR. KLA SOMTRAKOOL ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กศน. 392-5960
นายสนวน เด่นดวง MR. SANUAN DENDUANG เลขานุการกรม กศน. 280-2920
นายโกศล ชูช่วย MR. KOSOL CHOOCHUAY ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน. 246-7241
นายยิ่ง กีรติบูรณะ MR. YING KEERATIBURANA ผอ.ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาอาชีพ กศน.281-6461
นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ MR. SOMBAT SUWANPITAK ผู้อำนวยการกองแผนงาน กศน. 281-1077
นางปรียานุช จริวิทยานนท์ MRS. PREEYANUCH JARIYAVIDYANONT ผอ.กองพัฒนาการศึกษา กศน. 280-2932
นายสนอง ฉินนานนท์ MR. SANONG CHINNANON ผอ.ศูนย์การศึกษาทางไกลไทยคม กศน. 247-7064
นายบุญสม นาวานุเคราะห์ MR. BOONSOM NAVANUKROH ผอ.สถาบันส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาฯ กศน. 281-7217
นายอุฤทธิ์ บุญมาก MR. URITH BOONMARK ผอ.กองส่งเสริมปฎิบัติการ กศน. 282-4503
นายทวีศักดิ์ วิศิษฐ์ฏางกูร MR. TAVISAK VISISDANKURA ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กศน. 280-2925
นางจำเนียร จุลทอง MRS. CHUMNIAN CHULTONG ผู้อำนวยการกองคลัง กศน. 282-9338
นางสายัณห์ พละสูรย์ MRS. SAYAN PALASOON หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กศน. 281-0438
กลับไปที่เมนู......


2)ข่าวสารและประกาศ
................................................................
กลับไปที่เมนู......


3)ข้อมูล
กลับไปที่เมนู......


4)อำนาจหน้าที่...
............... กรมการศึกษานอกโรงเรียน มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาในระบบ โรงเรียน จัดการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีกระบวนการในการดำเนิน งาน ดังนี้
............... (1) จัดทำนโยบายการศึกษานอกโรงเรียนแห่งชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อการ ศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
............... (2) จัดทำแผนงานและโครงการการศึกษานอกโรงเรียน วิทยาศาสตร์เพื่อการ ศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
............... (3) จัดทำงบประมาณ
............... (4) พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษานอกโรงเรียน พัฒนางาน วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
............... (5) จัดทำมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
............... (6) จัดการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการ จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
............... (7) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาค เอกชน องค์กรชุมชนตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
............... (8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรม หรือตาม ที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กลับไปที่เมนู......


5)สถานที่ตั้ง...
วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 281-3754, 281-6461 , 282-0854, 282-2868
โทรสาร 282-4803

Back to Home Page


Copyright © 1995 MOE Thailand Service